۱- بیمار ۶باید ساعت ناشتا باشد.
2- انجام ازمايشهاي انعقادي ( مثل CBC‌ ، PT ، PTT ‌ ) قبل از انجام عمل صورت گيرد و در صورت مختل بودن توسط پزشك معالج كنترل مي شود .
۳- در صورت مصرف داروهاي ضد انعقادي (اسپرین،پلاویکس،وارفارین) مصرف آنها از يك هفته قبل قطع شود.
۴- ۲۴ ساعت قبل از انجام آزمون هر ۱۲ ساعت یک قرص سیپروفلوکساسین مصرف شود.
۵- در صورت حساسيت به داروها به پزشك اطلاع داده شود .
۶- بيمار بايد قبل از بيوپسي داخل مقعد را از مواد مدفوعي پاك كند .
۷- موهاي زائد اطراف مقعد تراشيده شده باشد .
۸- تمام مدارک همراه بیمار باشد.