ابلیشن قلب

ابلییشن یا همان از بین بردن نقاط ایجاد کننده نامنظمی در ریتم قلب، روشی برای درمان مشکالت آر یتمی قلبی می باشد . این

روش شامل استفاده از انرژی گرما یا سرما برای از بین بردن نواحی کوچک از بافت قلب، جهت مسدود کردن سیگنال های الکتریکی

غیرعادی است که در قلب حرکت می کنند و باعث اختالالت ر یتم در قلب می شوند .

برخی از مشکالت ریتم قلب عبارتند از:

فیبریالسیون دهل یزی AF( ای اف(

تاکی کاردی بطنی Tac-V( وی تک(

تاکی کاردی فوق بطن ی SVT( اس وی تی(

فالتر دهلیزی

تاکی کاردی ورود مجدد گره AV( گره ای وی(

مسیر های فرعی مانند سندرم ولف پارکینسون وایت )WHITE PARKINSON WOLFF )

در طول ابلیشن قلبی، سی م های کوچکی از طری ق رگ های پا به قلب شما وارد می شوند تا فعالی ت الکتریکی قلب شما را ارزیاب ی

کنند. هنگام ی که ریشه مشکل پیدا شد، بافت ایجاد کننده مشکل از بین می رود.

چه افرادی کاندید ابلیشن می شوند؟

وقتی هر ضربان قلب ایجاد می شود، سیگنال های الکتریکی که قلب شما را به انقباض در می آورند باید مسیر مشخصی را در قلب

طی کنند. هر گونه اختالل در طول این مسیر م ی تواند باعث آریتمی شود.

پزشکتان ممکن است ابل یشن را برای اصالح مشکالت ریتم قلب و کاهش عالئم مرتبط با آن توصیه کند. برخی از این عالئم عبارتند

از:

– تپش قلب )احساس پرش در قلب(

– درد قفسه سینه

– تعریق

– سرگیجه – سبک ی سر

– تنگی نفس

– رنگ پریدگی

همچنین پزشک تان ممکن است ابل یشن قلب ی را توصیه کند اگر:

داروها در درمان مشکل ریتم قلب ناموفق بوده باشد.

دچار عوارض جانبی شدید ناشی از مصرف داروها شوید.

در معرض خطر عوارضی مانند ایست قلبی به دلی ل آریتمیها باشید.

سایر درمانها مانند شوک قلبی در اصالح ریتم غی رطبیعی قلب ناموفق بوده باشد.

 نوع خاص ی از آریتمی داشته باشید مانند تاکی کاردی فوق بطنی ی ا سندرم ولف پارکینسون وایت که به خوبی به ابلیشن پاسخ

می دهد.

آمادگی برای ابل یشن قلبی

آماده سازی قبل از عمل شامل موارد زیر می باشد:

بررسی تاریخچه پزشکی و معاینه فیزیکی کامل

آزمایش خون و عکس ساده قفسه سینه

اطالع به پزشک در مورد هرگونه حساسیت به داروها بیهوشی یا التکس

بررسی داروهایتان و خودداری از مصرف برخی داروها 72 ساعت قبل از عمل

پرهیز از مواد جامد یا مایعات حداقل 6 ساعت قبل از عمل

امضای رضایت نامه پس از توض ی ح مزایا و معایب روش

روش جراحی

ابلیشن با دو روش قابل انجام است.

ابلیشن با فرکانس رادیویی: در این روش از کاتترها برای انتقال انرژی فرکانس رادیویی )شبیه به گرمای امواج مایکروویو ( برای

از بین بردن بافت مشکل ساز قلب استفاده می کند.

کرایوابلیشن: در این روش از کاتتر برای انتقال بالون مخصوص برای ایجاد سرما استفاده می شود تا باعث ایجاد اسکار در بافت

مشکل دار قلب شود .

پزشکتان بر اساس مشکل ریتم قلبی شما بهتری ن روش را انتخاب خواهد کرد.

ابلیشن شامل مراحل زیر می باشد:

قبل از شروع عمل یک داروی آرام بخش برای شما تجویز می شود تا به خواب فرو روید.

پوست ناح یه اغلب کشاله ران، و به ندرت شانه یا گردن به طور کامل تمیز شده و با یک ماده بی حس کننده بی حس می شود. پس

از بی حسی پزشک یک برش کوچک در کشاله ران ایجاد می کند و از طریق برش کاتتر را وارد رگ خونی می کند. تحت هدایت

مستق یم اشعه ایکس، پزشک به دقت کاتتر را از داخل رگ به قلب تان عبور می دهد. از الکترودهای نوک کاتتر برای انتقال س یگنال های

الکتریکی و ثبت فعالیت الکتریکی قلب استفاده م یشود. پزشک شما از ا ین اطالعات برای تعیین ناحیه دقیقی که باید از بین رود،

استفاده م ی کند. هنگام ی که منشا مشکل مشخص شد، پزشکتان از انرژی الکتریکی )یا گاهی اوقات سرما( برای از بین بردن ناحیه

مشکل در قلب استفاده می کند و مشکل ریتم قلب را از بین می برد.

مراقبت های بعد از عمل

ابلیشن قلب معموالً حدود 1 الی 4 ساعت طول م ی کشد. پس از انجام عمل، شما به ریکاوری منتقل خواهید شد که عالئم حیاتی

شما در ان جا تحت نظر می باشد. بر اساس شرایط شما، ممکن است در همان روز مرخص شوید یا ممکن است ن ی از به یک شب

اقامت در بیمارستان داشته باشید . ترتیبی دهی د که شخصی بعد از عمل شما را به خانه برساند. ممکن است برای چند روز در محل

برش کمی درد داشته باشی د. داروها و استفاده از کیسه یخ می تواند به تسکین ناراحتی کمک کند. دستورالعمل مراقبت از محل

برش و استحمام به شما داده خواهد شد. شما باید از فعالیت های سنگ ین و وزنه برداری برا ی مدت 48 ساعت اجتناب کنید . اکثر

بیماران می توانند در عرض چند روز فعالیت های عادی خود را از سر بگ یرند .

خطرات و عوارض

ابلیشن قلبی یک روش ای من است. با این حال، مانند هر جراحی دی گری ممکن است برخی خطرات و عوارض احتمالی رخ دهد

مانند:

– خونریزی

– عفونت

– آسیب به دریچه های قلب

– آسیب به رگ ها ی خونی

– لخته شدن خون یا ترومبوز ورید عمقی )DVT )

– کند شدن ضربان قلب

– سکته مغزی

– حمله قلبی

خالصه

ابلیشن قلب ی، روش کم تهاجمی است که با ایجاد یک برش کوچک در پوست و هدا یت یک کاتتر به قلب شما از طریق عروق برای

از بین بردن ناحیه کوچکی از بافت قلب است که سبب تحریک و ایجاد ضربان نامنظم می شود. این روش به تنظیم ریتم طبیعی

قلب و بهبود عملکرد قلبتان کمک می کند و شما را قادر می سازد تا سبک زندگی فعال خود را بدون هیچ گونه محدودیت عملکرد ی

از سر بگیرید.