برونکوسکوپی روشی است که برا ی بررسی راه هوایی، ریه ها یا غدد لنفاوی موجو در قفسه س ینه از نظر ناهنجاری انجام می شود.
هچنین برای درمان شرایطی مانند رشد غیرطبیع ی یا اجسام خارجی که باعث انسداد راه هوایی میشوند، استفاده می شود.
انواع
دو نوع برونکوسکوپ وجود دارد که ممکن است مورد استفاده قرار گیرد: انعطاف پذیر و غیر انعطاف پذیر.
در برونکوسکوپی انعطاف پذیر از یک لوله نورانی بلند، نازک و انعطاف پذیر استفاده می شود که می تواند به شاخه ها ی کوچک راه
هوایی دسترسی پیدا کند. نمونه برداری از بافت ممکن است از طریق برونکوسکوپ برای بررسی های آزمایشگاهی انجام گردد.
در برونکوسکوپی غیرانعطاف پذیر از یک لوله فلزی سفت، مستقی م و توخالی استفاده و زمانی انجام می شود که راه هوایی توسط
خون یا اشیاء خارجی مسدود شده باشد.
چه کسانی کاندید انجام برونکوسکوپی می شوند؟
برونکوسکوپی معموالً برای ارز یابی یافته های غی رطبیعی در رادیوگرافی یا سی ت ی اسکن و انجام بیوپسی انجام م ی شود. همچنی ن
ممکن است برای تشخیص مشکالت راه هوایی انجام شود مانند :
– سرفه مداوم
– دشواری در تنفس
– خلط خونی
– سرطان ریه
همچنین آندوسکوپی برای برداشتن اجسام خارج ی یا جرم مسدود کننده راه هوایی و یا باز کردن راه هوایی بکار می رود.
آماده سازی قبل از عمل
اگر باردار هستید یا به هر دارویی حساسیت دارید به پزشک خود اطالع دهید. آزمایشهای تکمیلی ممکن است قبل از عمل تجویز
شود. برای کاهش خطر خونریزی ، باید چند روز قبل از عمل، مصرف داروها ی رقیق کننده خون و داروهای ضد التهاب ی غ یر استروئ یدی
)ایبوبروفن، ژلوفن و …( را قطع کنید . از نیمه شب قبل از عمل از خوردن و آشامیدن خوددار ی کنی د و در صورت تجویز دارو فقط با
یک جرعه آب میل کنید.
عمل
در طول برونکوسکوپی، فشار خون، سطح اکسیژن و ضربان قلب تان به طور مداوم کنترل م ی شود. برونکوسکوپی انعطاف پذیر ممکن
است با دراز کشی دن به پشت یا در حالت خوابیده یا عمودی انجام شود. آرام بخش برای کمک به آرامشتان تجویز می شود.
بی حس کننده موضعی به ب ین ی و دهان شما اسپری می شود تا رفلکس تهوع شما را کاهش دهد و ناراحتی ناش ی از قرار دادن
برونکوسکوپ را به حداقل برساند. در صورت باریک بودن مجرای بین ی، لوله ممکن است از طریق دهان شما وارد شود.
برونکوسکوپ به آرامی از کنار تارهای صوتی و نا ی وارد ریه می شود در حالی که پزشکتان به دنبال ناهنجاری ها م ی گردد.
ابزارهای مخصوص از طریق برونکوسکوپ عبور داده می شوند و با تصویربردار ی اشعه ایکس نمونه های بافتی و یا مایع برداشته می
شود. سپس راه هوایی شما با محلول نمکی شسته می شود.
برونکوسکوپی غیرانعطاف پذیر تحت ب یهوش ی عموم ی انجام می شود. گردن شما کشی ده شده و برونکوسکوپ به آرامی از طریق دهان
و نای شما وارد می شود. نمونه ها ی بیوپسی گرفته می شود و راه هوایی با سالی ن شستشو می شود.
مراقبت های پس از عمل.
باید حداقل به مدت 2 ساعت از نوشیدن یا خوردن خودداری کنی د. با نوشیدن جرعههای کوچک آب شروع کنید در صورت تحمل
می توانید به تدری ج رژیم غذایی عادی خود را از سر بگ یرید. حداقل تا 24 ساعت پس از عمل از کشیدن س یگار خوددار ی کنید. تا
24 ساعت پس از دریافت دارو ی آرام بخش، نباید رانندگی کن ید، الکل بنوشید یا با ماشی ن آالت کار کنید . ممکن است گلودردی را
تجربه کنید که م ی تواند با غرغره آب نمک گرم تسکین یابد . اگر مشکالت تنفسی، تب مداوم یا خونریزی قابل توجه دارید، فوراً با
پزشک خود تماس بگیرید.
خطرات و عوارض.
برونکوسکوپی به طور کلی بی خطر است اما مانند هر روش دیگری ممکن است عوارضی رخ دهد که می تواند شامل موارد زیر باشد:
– اختالل تنفسی
– آریتمی یا ریتم نامنظم قلب
– عفونت هایی مانند ذات الر یه
– گرفتگی صدا
– پارگی ریه یا خونریزی ناشی از ابزار بیوپسی
برونکوسکوپی روشی است که برا ی تشخیص اختالالت راه هوایی و ریوی انجام م ی شود و همچنی ن می تواند برای پاکسازی و باز
کردن راه هوایی استفاده شود. این یک روش کم تهاجمی با حداقل عوارض است. اگر در مورد این روش نگرانی دارید با پزشک خود
صحبت کنی د.