بیمار آنژیو

فرم آمادگی بیمارآنژیو

آمادگي‌هاي لازم جهت انجام سونوگرافي

اين قسمت بايد نكته به

تعريف و نحوه انجام بيوپسي

تعريف و نحوه انجام بيوپسي:

بيوپسي پستان نمونه‌برداري از

تعريف و نحوه انجام بيوپسي:

مري، معده و اثني عشر:

در سی تی اسکن هایی

بيمار ۸ تا ۱۲ ساعت

بيمار بايد ۶ ساعت ناشتا

بيمار بايد ۶ ساعت ناشتا

بيمار بايد ۶ ساعت ناشتا

۱- بیمار ۶باید ساعت ناشتا

آمادگي‌هاي ام آر انتروگرافی ۴۸

چگونه یک سونوگرافی کامل شکم