جراحی پاراتیروئید جراحی پاراتیروئید، شامل برداشتن یک یا چند غده پاراتیروئی د می باشد. غدد پاراتیروئید از چهار غده کوچک در گردن تشکیل شده است که در پشت غده تیروئید قرار دارد. این غدد هورمون پاراتیروئید (PTH (ترشح می کنند که سطح کلسیم را در بدن شما تنظیم می کند. چه کسانی کاندید عمل جراحی می باشند؟ جراحی پاراتیروئید برای درمان موارد زی ر توصیه م ی شود: – پرکاری پاراتیروئید، وضعیت ی است که در آن یک یا چند غده پاراتیروئید بزرگ می شود و مقادیر زیاد ی هورمون پاراتیروئید ترشح می کند. – تومورهای غده پاراتیروئید آماده سازی قبل از جراحی شما باید قبل از جراحی پاراتیروئید تحت معاینه کامل پزشکی قرار بگ یرید که شامل آزمایش خون و اسکن سر و گردن می شود. در صورتی که از داروها ی رقیق کننده خون مانند آسپرین استفاده م ی کن ید، از شما خواسته شود که آنها را قبل از جراحی قطع کنید . روش جراحی اکثر جراحان عمومی هنگام انجام عمل جراحی پاراتیروئید از روش باز استفاده می کنند. به طور کلی ، این روش شامل مراحل زیر است: در وضعیت خوابی ده به پشت بر روی تخت اتاق عمل قرار می گیرید و بی هوشی عمومی انجام م ی شود. یک برش کوچک در امتداد چین گردن ایجاد می شود. جراح شما عضالت گردن و غده تیروئی د را کنار می گذارد تا غدد پاراتیروئید را پیدا کند. غده یا تومور برداشته شده ، برش بخیه زده می شود و پانسمان می گردد. مراقبت های بعد از عمل پس از انجام عمل، شما به ریکاوری منتقل خواه ید شد که در آن جا عالئم حیاتی از جمله سطح کلسیم خون بررس ی م ی شود. اگر کاهش داشته باشد، ممکن است عالئم کاهش کلسیم مانند گرفتگی عضالت، گزگز یا بی حسی را تجربه کن ید. اینها را می توان با مصرف مکمل ها ی کلسیم و در صورت نیاز ویتام ین D تسکین داد. پزشک شما همچنین ممکن است داروهایی را برای تسکین درد ، تجویز کند. باید از قرار گرفتن برش گردن در معرض نور مستقی م خورشید و خیس شدن آن خودداری کنید. اگر با وجود مصرف داروها احساس سوزن سوزن شدن مداوم داری د، باید برای پیگی ری با پزشک خود تماس بگیرید. فعالیت هایی مانند پیاده روی و ورزش های مالیم پس از جراحی توصیه م ی شود. تا چند هفته از بلند کردن وزنه ها ی سنگی ن و ورزش های شدی د خوددار ی کنی د. پس از یک هقته می توانید کار و رانندگی را از سر بگ یرید. به شما دستور داده می شود که مقدار زیادی مایعات بنوش ید و یک رژیم غذایی متعادل را در حد تحمل از سر بگیرید . ممکن است الزم باشد یک تا دو روز پس از جراح ی در بیمارستان بستری بمانید. خطرات و عوارض مانند هر عمل جراحی، خطرات و عوارضی ممکن است رخ دهد. جراحی پاراتیروئید ممکن است خطرات زیر را به همراه داشته باشد : – عوارض جانبی داروهای بیهوشی – آسیب عصبی – مشکل در نفس کشیدن – خونریزی – لخته خون – عفونت – افت سطح کلسی م خون خالصه جراحی پاراتیروئید برای درمان پرکاری پاراتیروئید و تومورهای غده پاراتیروئید توصیه می شود. معموالً به عنوان ی ک جراحی باز انجام می شود و زمانی که اقدامات درمانی محافظه کارانه در کاهش عالئم مرتبط با تومورهای پاراتیروئید یا پرکاری تیروئید شکست خورده باشد، گزی نه ای ایمن و مؤثر است.