در سی تی اسکن هایی که با تزریق همراه می باشد.قبل از انجام آزمون نیاز به آمادگی خاص می باشد.

این آزمون ممکن است با تزریق ماده حاجب ویا همزمان با تزریق ماده حاجب و هم داروی خوراکی انجام گردد.

آمادگي هاي قبل از آزمون :

۱  – بيمار باید ۴ تا ۶ ساعت ناشتا باشد .

۲ -مصرف متفورمين ۴۸ ساعت قبل و ۴۸ ساعت بعد از تزريق قطع گردد .

۳  – همراه داشتن آزمايش اوره و كراتينين درروز آزمون ضروري است.

۴  – در روزآزمون بايد فرم تزريق و حساسيت دارويي توسط بيمار تكميل شود .

۵  -چنانچه بيمار هر گونه حساسيت دارويي و غذايي خاص دارد كارشناس مربوطه بايد از آن مطلع گردد تا در

صورت نيازو با هماهنگي و دستور راديولوژيست پروتكل حساسيت بر روي بيمار اجرا گردد

 

اقدامات پس از انجام آزمون :

پس از انجام آزمون اقدام خاصي لازم نيست و بيمار توصيه به آب درماني ميشود.

از بيمار درخواست ميشود تا يكساعت پس از انجام پروسيجر در بخش حضور داشته باشد تا در صورت بروز

هرگونه آلرژي بر روي بيمار اقدامات درماني انجام گردد.

از بيمار درخواست ميگردد چنانچه تا ۴۸ ساعت پس از آزمون هر گونه حساسيت شامل كهير و راش پوستي

مشاهده شد به مركز درماني مراجعه نمايد .