طرح رایگان اندازه گیری رایگان فشار خون در بیمارستان نیکان سپید اجرا شد.