نمک
نمک سدیم کلراید
نمک نامی است اا ه ه هرور ستم )توهیب هرو ر ستم ( گفت میشتد هرور ستم ه رتد ل هرد اف ستفیم م شکی بت ها
ان اف هستیا بکیش رود ا . نمک بشا محصتدیی است متکرد بتد م ر همرو هد ه اممتا ال هرور ستم تشت ی
بتم است . نمک ه ماما ومر ۵-۳ گو رل )نصت اابتم موهارد ف ( مد نیال است . ) ک اابتم ااف رد ف نمک ومر
۲۳۰۰ میری گو سم رد ا .(
نمک چه نقشی در بدن دارد؟
نمک ی ال مدا مد نیال هواف ستدر ر ستال مدا ایا ی همو انتااپ ایامیاف اصتکی ر ها هو رتحیال ااتتل است . ا ما
ه ماما محمر مد نیال هد ر مصتو متشا پ نو زل است . ه بد مثاپ نگا استیاپ ر استتفواو ر ا اشایی بتم م همنی ر
داف گو ها مصو همی نمک میتداو امتح ال س ات همو ا وکواو هو .
انواع نمک
۱ – نمک تصفیه شده ید دار
رلا ل هیماب ظو ۲۰ ساپ گیبت هواف ها ش بیدع گداتو ر ارتتزل نابی ال همکد م، سیاس اا ر و م ه نمک اف
رد اهی ا ایش گوات ر واپ واضو هری ها رانجال تدییم هننم مدظفنم م ا ه می او تدری بم رلا ل هیماب ه
نم یاف رد اهی اضاا هننم. ل وا استفا ال نمک م ا تصفی بم تنیا ا سانمو م ه همو هواف انجا ااماپ ویاتی ه راهست
ه ا مغیف اس ، میکابم. نوسیمو م هاای ه همو ها ادا ض هیشما ف بام گداتو، نا نجا یاف ما لا ف. اا ا ش مدا
ساط ر مو لا ی، یپدتیورئیمف ما لا ف ، هورزیی ما لا ف ، ها ش هیو دبی موا اس ر ه ا یی رلا ل هیماب
تاهیم هو مصو نمک م ا تصفی بم ه میتدانم م مد نیال ا ه همو هوسانم، می هنم.
نم یاف تصتفی بتم م ا مشتمدپ اا اوران اف هیمابتتی ال رلا ل هیمابت ، ماو ر نمدلک ا بت ی تا د تدییم ر انااتا ر
استتانما اوکا ف میکابتم. ا گدن نم یاف تصتفی بتم م ا ااام ار ال ستنگی بتام ستو ، ا ستنیک ر… )ادام ا جا هننم
ستوباو( ر نارایصتی اف محردپ ماننم گچ ر… می هابتم ه ه یی ستفیم هد و ایو ااه وماستالف است ، میکابتم. ال بوای می او
محاستک بتم م نمک تصتفی بتم هااش ایشتگیوف ال هیما ف گداتو ر ه نکاپ نو هااش ایشتگیوف ال ااب مانمگی وستمی ر
ذ نی، ستتاط ونی ر ….. ردا م بتتم. واز رد ااتتارل هنیم نمک ا مصتتو هنیم ر اا ادا ض نو )ستتوباو گداتو، ااب
ااتا گی ذ نی ر وسمی، ساط ونی ر….( بد م ر ا نمک تصفی بم م ا استفا هنیم ال تما ا ادا ض اماو هابیم.
۲ – نمک دریا :
نمک ا نم ی اس تصفی نشم ه ا اف انداع نارایصی ا ال ومر ار ال سنگی اس ه رطو سوبان ا ی ننیا ه اثکال سیم
اس . اتر هو ابتن نا رایصییا ، نمک ا ا اف می او همیم ر ا وتی ااام م اس ، ه نیال رلان ه م ا تامی نمی هنم.
ا ن نمک ا میتدانم امتح گو ماننم منی ر هرستی ا تامی هنم ست نیست . ل وا ماما ف ه نمک ها م مصتو بتد
)همتو ال ۵ گو رل( ماما هرستی ر منی می ه ه همو می ستانم ننام ناای است ه هامت ااه اشت ادبتی است ضتم
ا ن ، ا امتح ا ال سا و مناهع ایا ی میتداو اا هو ر ها مصو نمک م ا تصفی بم ) ایکت ه ماما ه ( م ا اس
ه م هاای ه مو هشد سانم بد .
تکریغاتی ه هطد گستتتو لمین نمک ا ااتتاف مجالف ا تدستتط هوری ال ااوا ه نا بب ستتنتی می بتتد ، هو رت
ستیاستتیاف رلا ل هیمابت ه متدیی ستتم مو هشتد است ، هد ر بکشا ااوا ستد ود ی ه ستشی تور م مصتو نمک ا
ا نم ن تنیا ستتتم مو هشتتد ا ه رطو انمارت هر مدوب هوگشتت مشتت گداتو، تدیم ندلا او ها نا نجا یاف ما لا ف ر
هسیا ف ال ایامم اف ل انکا هیمابتی ردا نم هد .
هم یی است رتد تی نمک ا میتدانم مصتو رد اهی ابتت هابتم ه اایب استتانما اف مدود ، وارف م هاای، مجدل
تدییم ر اوران سار ال رلا ل هیماب هابم.
سنگ نمک
نمک ال مشمنیاف ستن نمک ها وفو لمی تدستط مابتینیا ر ستپف انفجا ر رو هو و ستنگیاف نمک ه ست می ن م. هیشتتو
مصو ا ندع نمک هواف د ل ا ی ه ها میور ر ا ندع نمک هواف مصو نمی هابم.
۴ نمک صورتی هیمالیا
نمک رتد تی یماییا )Salt Pink Himalayan )وارف ماا و همی ن اهستیم ها توهیب ارتری NaCl است . مناهع ارتری ا
نمک انجا هشتد ااهستتاو است بشمی ستک تو ال نمک مشمدیی ر بتیو تو ا . هیشتتو ایا اف ستو هو نی ر اوربتد ی
سک جال استفا میشد . نم یاف نهی ر هنفش نی هالا رود ا ه ه ا نگیا ه یی رود هوری انارو اس ه مدوب
ا جا ن نمک می بد .
ها م تدو اب ا ندع نم یا تصفی نشم ر ااام م هاای ستنم ر مصو ننیا مدوب نسیب ه ستم هری ر هکم می بد .
عوارض مصرف زیاد نمک
رتد تی ه نمک ه ماما مناستب مصتو بتد ر هری ا ستای هد ر امر و ردهی ابتت هابتنم نمک مد نیال همو تامی
میشتد اما رتد ل تمار مصتو ل ا نمک ر مدا بتد ر ا ارتتپ ها هو هری ا ا ی ال ستیستت اف موهدف ه اع نمک
اضتاای مدوب تجمع ن همو بتم ر ا جا ر تما ر ا استم ا ی ال همو میشتد . مصتو ل ا نمک ر ایا اف بتد ال
ادام مدثو هو اا ا ش اشتا ردو ر هورل هیما ف اف ارکی – اورای ه ر ژ ااوا ف ه ستاها ا هیما یا ا رد ا راندا
ا نم، می بد . بکم تحایاال مشخص بم اس ه اا ل ا نمک اتر هو اا ا ش اشا ردو اثوال ماو گوف نظیو
س ت ارکی، ادهی استخداو، سوباو مشم نس ر … نی هو ستم ا نم.
مصتو نمک ل ا هااش اا ا ش اوتکا ما شال همو میشتد ها ش مصتو نمک ا بتوا ط، ومر ۲ ییتو ال ما شال همو )۲
هیردگو ال رلو همو( ا ها ش میم م. هستیا ف ال لناو ه اا ر ادل اا ر تن بتمو انگشتتو ستتشاو ستنم ها ها ش
مصو نمک ایاف رد ر هسیا ها ش می اهم.
ها تدو ه مدا هاز میتداو ماوال مصو ل ا نمک ا ه بوح ل و رتر هو :
– مصو ل ا نمک ال میمتو اام اا ا ش اشا ردو اس .
امورل ها تدو ه بتیدع هازف هیما یاف ارکی ر اورای ر اواشتا ف ردو مصتو ل ا نمک ه انداو ی ال می تو ادام رطو
هورل ا هیما یا بنارت بم اس .
اا ل ا نمک ر ستم ر مصتو ایا ر تناتل بتد ر اونمک ستکب ها ش هال وی هرستی ال هری بتم ر اع ا ا ف نو ا
اا ا ش میم م ه رد اام میمی ها ش تواه استتخدانی ر ادهی استتخداو است . )نمک ک مانع ه گ هواف ابتت است ر
مح (
مطایشال نشتاو میم م مصتو مدا ایا ی ه می او ااه تدویی ال نمک ا را همو ما می هننم میتدانم بتانف اهتت ه ستوباو
مشتم ا وتامشت اا ا ش تم. مصتتتو هتازف نمتک می تدانتم مختاف مشتم ا تخو تب هنتم ر ا اتفتا ی ال ا یتاف اا ا ش رطو
ستوباو مشم است . رمی ستوباو هشتنم ژاا ستوباو مشم می هابتم ل وا ا هشتد مصتو ایا اف بتد ر ر ف هستیا
ا م اس .
چرا ید مهم است؟
م ک انصتو استاستی هواف تدییم د مدنیاف تیورئیم ر بتم ر نمد مغ انستاو هد ر همکد نو ک مشات ام می ندع هشتو ر ی ال
بتا ع تو ار ااه ایشتگیوف نستیب مغ ف نیاف امورلف است . همکد م ژ ایا ی انستاو مدوب هورل ادا ض گدناهدنی
میگو ه ه مجمدا ننیا ارتتییاف نابتی ال همکد م می گد نم. ا ارتتییا مم است ال ه گی ام تیورئیم )گداتو( تا ااب
مانمگی ای ی ر ذ نی )هوتنیست ( ا بتام بتدنم. بتنار هشتو ال گداتو ه ا او ستاپ اک ر ال هوتنیست ه رتم ا ستاپ اک هو
می گو . ام می تو ر ه روج تو ر مدثوتو رک وی ایشتگیوف ال ارتتییاف نابتی ال همکد م استتفا ال نمک م ا
است . م نمک م ا نو است ه رتوانظو ال رضتشی ااتصتا ف ر اوتماای تدسط تما ااشا وامش ر تما اصدپ ساپ تاو کا
ه ک نستک مد استتفا اوا میگیو هشتد اف ا راا ی ر نمو اف بتمایی ال یا ستاپ اک ها اا ر و م ه نمک ر مدا ایا ی
گو تدانستت انم هطد مدثوف ال ادا ض نابتی ال همکد م ودامع رد ورد گیوف هننم امورل تما هشتد اف نیا ال نمک م
ا تصتفی بتم استتفا می هننم. م ا هو و نمک ا واو ال ارارو ۱۳۷۰ بتورع بتم ر بی ست مصتو مگانی
نمک م ا تدستط راندا اف ا وانی مشظ همکد م ا واو تح هنتوپ نمم است . بی ن ک ه ک اوو استتفا ال
نمک م ا تصتفی بتم هشتد اف مختر نیا ر بی ستی ستاپ ا واو تاهندو ی گدن اا ضت وانکی وارت ال نمک م
ا تصتفی بتم گ ا ک نشتم است ر نظو هو ا ن مصتو نمک تصتفی نشتم تاو کا تما هشتد اف نیا منع گو م ، گ ا بتاتی
ال ادا ض ننیا س نیس .
آمار و ارقام بیماریهای منتسب از مصرف زیاد نمک
هیما یاف ارکی اورای ار ارری ک سد مدا موگ ر میو نابی ال هیما یاف م م ر ار ارری موگ ااوا هازف ۳۰ ساپ ر
رمی اام موگ ااوا ۵۹-۱۵ ساپ می هابم.
هیما یاف ارکی اورای با ع تو ار موگ ر میو ویاو اس ، ال بوای ومر ۸۰ رم موگ ر میو ا هیما یاف ارکی
اورای نابی ال اواشا ف ردو مصو سیگا ر هرستورپ هاز میکابم. ال میاو ا س ار اواشا ف ردو میمتو ار مستای
موگ ر میو ه نیاس . نمک )سم ( ار ارری اواشا ف ردو میکابم. اشا ردو ه تنیا ی هااش ومر ۵۰ رم ال هیما یاف
CV سواسو ویاو می بد . مجمدع ۱۰ تا ۳۰ رم ال ه گسازو تاو کاً م هشد ا ال اشا ردو هاز نم می هونم، اما
۵۰ تا ۶۰ رم گو اگو اشا ردو اا ی توف ابت هابنم ال ستم هیتوف هورد ا ردا نم هد . وتی ها ش انم اشا ردو
هواف ا ” اهثو رامدک” رطو ومر ارکی ر س ت ا ها ش می م.
هو اسا هونر اف مدود می او اا رلان نمک هشد ۱۵-۱۰ گو )۲ هواهو ماا و تدری بم سالماو ویانی هیماب ۵
گو رل( میکابم.
متدسط مصو ویانی ه گسازو ۴۳۱۰ میری گو رل سم )مشا پ ۱۰.۷۸ گو رل نمک( اس . ا هیش ال ر هواهو تدری
سالماو هیماب ویانی هواف ه گسازو همتو ال ۲۰۰۰ میری گو رل سم )مشا پ همتو ال ۵ گو رل نمک ( اس .
اثو اریی ستتمتی موتکط ها ژ اف ایا ی ستوبتا ال ستم اا ا ش اشتا ردو اا ا ش رطو هیما ف اف ارکی اورای، ستوباو
مشم ، ااای، ادهی استخداو، هیما ف منیو ر هیما ف هریدف اس .
تخمی ل میشد ه ۱.۸۹ میریدو موگ ساپ ها مصو هیش ال وم سم موتکط اس .
ها ش مصتو ستم ی ال ماورو ه رتوا تو اامامال هواف هیکد ستتم ر ها ش ها هیما یاف ایوراگیو است : ه الاف و ۱
ز نمو ا سوما گیا ف بم اا ا ش ممارتل ها ش سم وماا ۱۲ ز نمو ا هالگش ردا م اب .
هشتد اف تدستش اات هیشتتو ال ۸۰ نمک مصتوای نم یاف انیاو مدا ایا ی میکابتم ریی هشتد ما ها تدو ه ایگدف
مصتو مدا ایا ی، هیشتتو منکع نمک ایا اف رانگی میکابتم ها تدو ه ا ن ناو اتل ادل اایب هشتد ما میکابتم رلان
ماا و ل ا ف نمک ه رد ل نا محسد ه همنماو ر ر ایما می نم.
باورهای نادرست در خصوص نمک
-۱ مصرف نمک دریا باعث کاهش فشارخون می شود.
ااستد: تما نمک ا ال مدی دییاف ستم ر هرو م تشت ی بتم انم. ستم میتدانم اشتا ردو ا اا ا ش م ل وا ما شال اضتاای ا
همو نگ می ا . محتداف ستم نمک ا ر نمک رد اهی ستاو است . ها ا واپ اگو ماما ستم می ه مصتو می نیم ال وم
تدرتی بتم اواتو ر استتفا ال نمک ا ه واف نمک مشمدیی تفارتی نمی هنم. تفارل ارتری نمک ا ر نمک رد اهی بش
هاا ر اونر ف ننیاس . نمک ا ال ن اف تکخیو بم همس می ن م وایی ه نمک رد اهی مشمدیی ال مشا و نمک میآ م
ر هواف ال هی هو و مدا مشمنی اونر ف میشتد . نمک ستفو وارف م ک ما مغیف ضتور ف ه ه وف ستتم تیورئیم همک
می هنم می هابتم. ا وایی است ه نمک ا تصتفی نشتم وارف م همتو ر میتدانم ستطدح ااه تدویی ال وید ابتت هابتم.
ییا مطایشال نشاو ا نم وید اا ا ش اشا ردو مدثو می هابم.
-۲ نمک دریا و نمک صورتی برای کنترل فشارخون مناسب است.
ااستد: تما نمک ا ال مدی دییاف ستم ر هرو م تش ی بم انم. سم میتدانم اشا ردو ا اا ا ش م. ل وا ما شال اضاای ا
همو نگ میما محتداف ستم نمک ا ر نمک رد اهی ستاو است . ها ا واپ اگو ماما ستم می ه مصتو می نیم ال وم
تدری بم اواتو ر استفا ال نمک ا ه واف نمک مشمدیی تفارتی نمی هنم نمک ا اممتا توهیکاتی ستنم تصفی نشم ر
ا اف انارتو ستو وید ر ن ستنیک ستتنم. ه لمین اهتت ه هیما یا ی م دو ستوباو ا اوا می ستال م نی نمک ا
تصتفی بتم اگوا انارتو ستنگی را ج می ننم اما وارف م ) ک ما مغیف ضتور ف ه ه وف ستتم تیورئیم همک می هنم (
نمی هابتم. ا وایی است ه منکع امم اا م ال نمک میکابم. نوسیمو م هاای ه همو ها ادا ض هی بما ف موا اس
ال ومرت ا ادا ض میتداو هت گداتو، نتا نجتا ف تاف متا لا ف ، اا ا ش مدا ستتتاط ر مو لا ی، یپدتیورئیتمف متا لا ف ، هو ر
زیی ما لا ف ر ها ش هیو دبتی ابتا هو . ییا تدرتی می بتد ه یچ انداو ال نمک ا ر ا نمک رتد تی هواف تامی نمک
رلان استفا نشد .
-3 نمک دریا باعث بهبود بیماریهای قلبی و عروقی میشود و گزینه مناسبی برای طبخ غذا می باشد.
ااستد تما نم یا ال مدی دییاف ستم ر هرو م تشت ی بتم انم. ستم میتدانم اشتا ردو ا اا ا ش م ل وا ما شال اضتاای ا
همو نگ میما محتداف ستم نمک ا ر نمک رد اهی ستاو است . ها ا واپ اگو ماما ستم می ه مصتو می نیم ال وم
تدرتی بتم اواتو ر استتفا ال نمک ا ه واف نمک مشمدیی تفارتی نمی هنم. تفارل ارتری نمک ا ر نمک رد اهی بش
هاا ر اونر ف ننیاس . نمک ا ال ن اف تکخیو بم همس می ن م وایی ه نمک رد اهی مشمدیی ال مشا و نمک میآ م
ر هواف ال هی هو و مدا مشمنی اونر ف میشتد . نمک ستفو وارف م ک ما مغیف ضتور ف ه ه وف ستتم تیورئیم همک
می هنم میکابتم ا وایی است ه نمک ا تصتفی نشتم وارف م همتو ر میتدانم ستطدح ااه تدویی ال وید ابتت هابتم.
ییا مطایشال نشتاو ا نم وید اا ا ش اشتا ردو مدثو میکابتم. اتر هو ا ، نمک ا اممتا توهیکاتی ستتنم تصتفی نشتم ر
ا اف انارتو ستو وید ر ن ستنیک ستتنم ه لمین اهتت ه هیما ف ا ی م دو ستوباو ا اوا میستال . انجم ارب نمو ا
می او نمک مصتتوای ا هواف ااوا اا ف رلان 5/8 گو مجال میمانم ا وایی استت ه می او نمک مصتتوای هشتتد ا واو
ومر 9/52 گو رل است . ل ا رف مصتو ال و ندع نمک منجو ه اشتا ردو ر هیما یاف ارکی میگو . م نی رطو
اهتت ه هیما ف اف ارکی اورای لمانی اا ا ش می اهم ه مصو سم ال ۵ گو رل هیشتو بد .
-۴ نمک کوه از نمک تصفیه شده ید دار بهتر است؛ نمک کوه و دریا باعث افزایش فشارخون نمی شود و سالم تر است.
ااستد: نمک هد ی ه مشا و ر هد یا رود ا . محتداف ستم نمک هد ، ا ر نمک رد اهی ستاو است . ها ا واپ، اگو
ماما ستم می ه مصتو می نیم ال وم تدرتی بتم اواتو ر استتفا ال نمک ا ر ا نمک هد ه واف نمک مشمدیی تفارتی
نمی نم. ل ا رف مصتو ال و ندع نمک منجو ه اشتا ردو ر هیما یاف ارکی میگو . ا وایی است ه نگا استتخواج
نمک ال مشا و نارایصتی ا ی را نو میشتد ه هواف ستتمتی انستاو هستیا ماتو است ال ومر میمتو نارایصتی اف موا ها
نمک می تداو ه بت ، ماست ، را ، مدا نز نم اف ه هواف استتخواج نمک استتفا بتم ، مدا محردپ م دو ستدیفال هرستی ر
منی ر هازرو ار ال ستنگی م دو ستو وید ن ستنیک ر ها مید ابتا هو م نی نمک هد وارف م ) ک ما مغیف
ضور ف ه ه وف ستم تیورئیم همک می نم( نمی هابم. ا وایی اس ه منکع امم اا م ال نمک میکابم نوسیمو
م هاای ه همو ها ادا ض هیشتما ف موا است ال ومر ا ادا ض می تداو ه گداتو، نا نجا یاف ما لا ف ، اا ا ش مدا ستاط
ر مو لا ی، یپدتیورئیمف ما لا ف ، هو ر زیی ما لا ف ر ها ش هیو دبتی ابتا هو . هناهوا ، استتفا ال نمک ا ا نمک
هد ه یی ام رود م ر رود نارایصتی اف ماتو تدرتی ه مصتو نو نمیشتد . ییا تدرتی میشتد تصتد ها ش اشتا ردو ه
نکاپ مصو ا ندع نمک ا نمابت هابی ر رد ل مصو نمک هد ا ا هال ال وماا نمک ایا اف
رد استفا نما ی .
-۵ بر این باور هستند که نمک رودخانه تأثیری در افزایش فشارخون ندارد.
ااستد: تما نمک ا ال مدی دییاف ستم ر هرو م تشت ی بتم انم. ستم میتدانم اشتا ردو ا اا ا ش م ل وا ما شال اضتاای ا
همو نگ می ا . محتداف ستم نمک ا ر نمک رد اهی ستاو است . ها ا واپ، اگو ماما ستم می ه مصتو می نیم ال وم
تدرتتتیت بتتتم اواتو ر استتتتفتا ال نمتک ر ران اف ه واف نمتک مشمدیی تفتارتی نمی هنم. اتر هو ا نمک ر ران اممتا
نید گییاف اوارانی ا نم ر نمک ر ران تصتفی نشتم ا اف انارتو ستو وید ر ن ستنیک ستتنم ه لمین اهتت ه هیما یا ی
م دو ستوباو ا اوا می ستال . ل ا رف مصتو ال و ندع نمک منجو ه اشتا ردو ر هیما یاف ارکی میگو . هناهوا ،
استفا ال نمک ر ران ه یی ام رود م ر رود نارایصی اف ماو ر تدری ه مصو نو نمی بد .
۶ – نمکهای کارخانه ای باعث افزایش فشارخون و بیماری کلیوی می شود.
ااستد: تما نمک ا ال مدی دییاف ستم ر هرو م تشت ی بتم انم. ستم میتدانم اشتا ردو ا اا ا ش م ل وا ما شال اضتاای ا
همو نگ می ا . محتداف ستم نمک ا ر نمک رد اهی ستاو است . ها ا واپ اگو ماما ستم می ه مصتو می نیم ال وم
تدری بم اواتو ر استفا ال نمک ها ران اف ه واف نمک ا ا نمک هد ی تفارتی نمی هنم. تفارل ارری نمک ا ر نمک
رد اهی بش هاا ر اونر ف ننیاست . نمک ا ال ن اف تکخیو بتم همست می ن م وایی ه نمک رد اهی مشمدیی ال
مشا و نمک می ن م ر هواف ال هی هو و مدا مشمنی اونر ف میشتتد . نمک ستتفو وارف م ) ک ما مغیف ضتتور ف ه ه وف
ستتم تیورئیم همک می نم( می هابتم. ا وایی است ه نمک ا تصتفی نشتم وارف م همتو ر می تدانم ستطدح ااه
تدویی ال وید ابتت هابتم. ییا مطایشال نشتاو ا نم وید اا ا ش اشتا ردو مدثو می هابتم. اتر هو ا ، نمک ا اممتا
توهیکاتی ستتنم تصتفی نشتم ر ا اف انارتو ستو وید ر ن ستنیک ستتنم ه لمین اهتت ه هیما ف ا ی م دو ستوباو ا
اوا میسال . انجم ارب نمو ا می او نمک مصوای ا هواف ااوا اا ف رلان 5/8 گو مجال میمانم. ا وایی اس ه می او
نمک مصوای هشد ا واو ومر 9/52 گو رل اس . ل ا رف مصو ال و ندع نمک منجو ه اشا ردو ر هیما ف اف
ارکی می گو .
م نی اگو مصو سم ال ۵ گو رل هیشتو بد رطو اهتت ه هیما یاف ارکی اورای لمانی اا ا ش می اهم.
-۷ خوردن نمک یددار سببب ایااد بیماریهای تیرویید میشبود )در گذشته نمک دریا مصرف می شد بیماریها کمتر بود (
مصرف نمکهای ید دار منار به اختالالت تیرویید می شود.
م انصتو ارتری ستنت د مدنیاف تیورئیمف همو است . ا د مدنیا هواف تنظی ستدر ر ستال، بتم ای ی ر ت ام ستیستت
اصتکی مد نیال ستتنم. همکد م مانع ستنتو هاای د مدنیاف تیورئیمف می بتد ر هستت ه ا ن همکد م ا لماو ر ها ا
بتمتی م ادا ض متفارتی ال ومر ااب مانمگی ذ نی، گداتو ر ه ها ف تیورئیم ردا م بم. نمک م ا وار اا ر و م ه
نمک رد اهی استت ه مدثو تو ا تامی م محستتد می بتتد ر ام می تو مناستتب تو ر ه روج تو رک وی
ایشتگیوف ال ارتتپ اف نابتی ال همکد م ه بتما می ر . م نمک م ا نو است ه رتو نظو ال رضتشی ااتصتا ف ر
اوتماای، تدستط تما ااشتا وامش ر تما اصتدپ ستاپ تاو کا ه ک نستک مد استتفا اوا میگیو مصتو منظ نمک م ا
می تدانم نس واپ ر ن نم ا هواهو ادا ض نابی ال همکد م وفاظ نما م.
-8 مصرف نمک دریا بهتر از نمک یددار است و بهتر از ابتال به تیرویید جلوگیری می کند. نمک دریا به درمان کم کاری
تیرویید کمک می کند.
اریوا هیاو میشد ه نمک ا نسک ه نم یاف تصفی بم هم ا سای تو اس ر رداص مانی ل ا ف ال ومر تامی امتح همو
ر هیکد اشتا ردو ا . می امو هااش تما هستیا ف ال ااوا هواف استتفا ال نمک ا ه واف نمک تصتفی بتم م ا بتم
است . نمک ا ه اثو تکخیو ن ا ستداو ا انکابتت می بتد ه ار مشوض ناتا ر داف نلا اوا گوات ماا و
ااه تدویی ال م رد ا اثو تکخیو ال س . می م. هناهوا نمک ا اا م ماا و هاای هم هواف تامی نیال رلان اس .
زل ه ذهو است ه استتفا ال نمک ا ن تنیا هااش ا تاا ستتمتی نمی بتد هر می تدانم لمین ستال هستیا ف ال هیما یا هابتم
نمک ا ا اف انداع نارایصتی ال ومر مدا نامحردپ ماننم بت ، ماست ، را ، گچ مدا نید هننم ر ار ال ستنگی ماننم ستو
وید ن ستنیک ر ها مید است ر میتدانم ادا ض نامطردهی ستتگا گدا ک، هکم هری ا ر ستا و انمامیاف همو ا جا هنم ر
وتی منجو ه مستمدمی بتد . ه اتر ار ال ستنگی ه ر ژ ن ستنیک هااش اا ا ش رطو هورل ستوباو میشتدنم. ال گو ماتوال
نمتک تا می تداو هت ارتتپ وتی مغتیف تا ی متاننتم ن ر رف ابتتتا هو م نی نمتک تا اتااتم تم هتاای مطتاهم هتا
استتانما اف اات بتم هواف ایشتگیوف ال گداتو ر ارتتزل نابتی ال همکد م است . نلما شتال نشتاو می نم ه نمک ا ااام
وگدن توهیکال مد نیال همو است . هناهوا ال هی انداع نمک ها م ال ندع نمک م ا تصتفی بتم استتفا هو . ایکت ا ن ت ها م
نظو گوات بتد ه ه بد هری ال مصتو هیش ال وم نمک ها م اوتنا بتد اوا ه میتدانم هااش اا ا ش اشتا ردو ر ستا و
هیما یا ال اکی هیما ف اف ارکی ر اورای ر ادهی استتخداو بتد . می او مجال مصتو نمک ااوا ه گستاپ ستای بکم تدرتی
سالماو هیماب ویانی همتو ال ۵ گو رل نظو گوات می بد .
-۹ افزودن نمک به غذا در اول پخت بهتر از افزودن نمک به غذا در آخر پخت است.
نمک ال ستم ر هرو تشت ی بتم است . ستم ر هرو ر ای توریی مد نیال هواف همو هد ه امر و همو تاثیو هستالا ی ا نم
ها ا رود امورل اثکال بتم است ه مصتو هیش ال وم ال نمک )ستم ( می تدانم منجو ه اا ا ش رطو بی رستیشی ال هیما ف
ال ومر اشا ردو هیما یاف ارکی اورای ر م نی موگ لر بد . سالماو ویانی هیماب تدری می نم ه و او وماهثو
میتدانم ۲۰۰۰ میری گو ستم مشا پ ها ومر ۵ گو نمک رل اا نما م انجم ارب نمو ا ا می او ا ۲۳۰۰ میری گو
ستم هیاو هو است . م نی هو استا تدرتی اف انجم ارب نمو ا اا همتو ال ۱۵۰۰ میری گو ستم مشا پ ها 3/75
گو نمک رل ا ا م نپ تو می او هواف ااوا ستای ر ا مکتت ه اشتا ردو هاز میکابتم. ستم هستیا ف ال مدا ایا ی رود
ا ر نیال همو ها مصتو اا ف مدا ایا ی تامی میشتد ییا ها م تا وم ام او ال مصتو نمک او ی هو ر هیشتتو ال گو ا ر
وال هواف بش ا هو و ایا استتتفا نمد . م نی ها م تدو هنیم رتتد ل استتتفا هو و نمک بکد ایا نو ا انتیا
اضتاا هنیم ل وا م مدود نمک ه ووا ل وستا هد ر رتد ل اضتاا بتمو اهتماف اخ هخش ل ا ف ال نو ال هی می
ر .
-۱۰ نمک دریا و یا نمک صورتی یا بنفش مواد معدنی باالتری نسبت به نمک های یددار دارد.
نمک اا وارت تکخیو ن ا ا میکابتم هو رت هار امد مطایشال نشتاو ا انم ه نمک ا نمی تدانم م مد نیال همو
ا تامی هنم همکد م منجو ه نستیکیاف وکواو ناای و م دو گداتو ر ااب مانمگی بتم وستمی ر ذ نی میشتد م نی نمک
ا وارف نارایصتییا ر نید گییاف اوارانی ال ومر نید گی ها ار ال ستنگی میکابتم ه ستتم او ا ه رطو می انمال ر لمین
ستال ستوبانیا می هابتنم. ۹۸ رتم توهیب نمک رتد تی ماو هرو م ستم میکابتم ر ماهای ننوا انارتوف ماننم هرستی ، منی ر
ن تشت ی می م. م نی ا نم یا میتداننم وارف مدا ماتوف ال ومر نیدمینید هابتنم تمامی ا اا اف هیاو بتم هواف
نمک ا ر نمک رتد تی ا هنفش یچ مکناف ارمی نمابتت ر وایا نما . نتیج ها م ال نمک تصتفی بتم م ا استتفا
نمد ر ایکت ه مصو نو ها م اوتیاف هو .
-۱۱ ید به عنوان یک ماده شیمیایی در نمکهای تصفیه شده باعث سرطان می شود.
م ال انارتو مد نیال هواف بتم ر امر و همو ر م نی ستار د مدنیاف تیورئیمف می هابتم. همکد م هااش ارتتزل بتم
وستمی ر ذ نی ر م نی گداتو بتد می او م تدرتی بتم هواف ااوا ه گستاپ ۱۵۰ می ورگو رل میکابتم. ا ماما لناو
ها ا ر بتیو اا ا ش می اهم ه ار همکد م را ر ن محصتدزل هشتار لف می او ااه تدویی ال م ه هتدانم نیال اف
رلان ا تامی هنم نما نم. ییا انی سالف نمک ا واو ر هسیا ف ال هشد اف نیا رد ل گوات اس استانما انی سالف م
نمک ۳۰-۶۰ می ورگو م و گو نمک میکابتم. نتیج ا می او انی ستالف نمی تدانم هواف ستتم انستاو مشت ستال
هابم هر ال همکد م نی وردگیوف می نم یچ مطایش اف ا تکاف هی مصو رد اهی م ر رطو سوبانیا ا نشاو نما اس ر
نتیج هو استا بتدا م مدود نم یاف تصتفی بتم م ا نمی تداننم هااش ستوباو هشتدنم. نن می میکابتم اوتیاف مصتو
هازف نمک است ل وا هوری ال مطایشال نشتاو ا انم مصتو هازف نمک مم است ها هوری ستوبانیا ال ومر ستوباو مشم
ا تکاف هابم اما ا ا تکاف ه ار م مدود نو نمی هابم.
۱۲ – نمکهای کارخانه ای باعث افزایش فشارخون و بیماری کلیوی می شود.
نمک ال ر و ستم ر هرو تشت ی بتم است . هو رد و تشا پ ستم همو نتیج اا ا ش اا نو منجو ه اا ا ش
اشتا ردو م نی هیما ف هریدف می بتد . ییا مصتو هیش ال وم نمک هااش اا ا ش اشتا ردو ر هیما یاف هریدف میشتدنم ها
ا واپ ها م تدو ابت ه مصتو هیش ال وم و ندای ال نمک )نمک م ا تصتفی بتم نمک ا نمک رتد تی ستن نمک( ه
ار ابتت ستم هاز می تدانم هااش مشت تل هریدف ر اشتا ردو هاز هشتد ر ا مدضتدع تنیا مختص ه نم یاف ها ران اف
نمی هابتم. ییا تدرتی می بتد می او مصتو رلان نمک ال ۵-۳ گو هیشتتو نشتد ر ال گو ا ر وال هواف بش ا هو و ایا
استفا بد ه اتر ها م تدو اب ه نم یاف ها ران اف ماو نمک مدود بکیش می هابم ه نارایصی ا ر نید گییاف
نو گوات بم ر ها م ه منظد وردگیوف ال همکد م ر ادا ض نو انی بم اس .
ییا م ماو ها اا مصتو تدرتی بتم ها م ال نمک م ا تصتفی بتم استتفا نمد تا رطوال نابتی ال همکد م ر م نی
نید گییاف اوتمایی نو هوبو بد .
۱۳ – نمک تصفیه مضر و کارخانه ای بوده و سمی است و بهتر است نمک سنتی و کوهی و دریا مصرف شود.
ااستد: نمک تصتفی بتم م ا وارف ماما ااه تدویی م میکابتم وایی نم یاف ایو تصتفی بتم م دو نمک ستنتی ر
هد ی ر ا ن تنیا وارف م نمی هابتنم، هر مم است وارف هوری ال ار ال ستنگی م دو وید ر ستو نی هابتنم رود
ار ال ستنگی نم یاف ستنتی مدوب میشتد ه مصتو متمارپ نو ا رطو مستمدمی ها وید ر ستو ر … ا اا ا ش م اتر
هو ا ال نو وا ه ستوان مصتو ایا اف ا ی ه انداو منکع ارتری م ایا ی هشتد ماو هستیا اا ی است مصتو نم یاف
سنتی ه یی ام انی بمو ها م میتدانم رطو اهتت ه هیما یاف موتکط ها همکد م ا اا ا ش م.
۱۴ – نمک دریا، هیمالیا و نمک صورتی برای سالمت بدن مفید است.
توهیب ارتری م نم یا ال ومر نمک ا ، یماییا ر نمک رتد تی ستم رود ا ر اا ا ش اا ستم ال و منکشی
میتدانم منجو ه اا ا ش اشتا ردو هیما یاف ارکی ر ست ت بتد . نمک یماییا وارف هرستی ، منی ، اتاستی ، ن ر ستا و مدا
مشمنی میکابتتم اما ماا و ننیا هستتیا انم هد ر ماا و مشمدپ مصتتوای ا نمک یچ گدن اثوال مفیمف هو رف ستتتمتی
نما نم اگوا نمک رتد تی یماییا مم است ه بد بکیشی وارف ماما ف م هابتم اما ماما م نو نستک ه نمک م ا همتو
است هناهوا هستانی ه همکد م ا نم ا مشوض همکد م ستتنم مم است رتد ل استتفا ال نمک رتد تی ه واف
نمک رد اهی ات همکد م ننیا هورل ایما هنم ال سدف گو یچ مطایش ارمی ه نشاو م نمک یماییا ماا س ها سا و
نمک اف ژ می ا اف م ا اف ستمتی منحصو ه او ف اس رود نما .
۱۵ – نمک دریا بهتر و بی ضررتر از نمک یددار و تصفیه شده است.
ا تصتد ه نمک ا تامی هننم امتح منی هرستی ر اتاستی هواف همو هد ر هواف ستتمتی مفیم است ، هامت نا ست
میکابتم ل وا ماما نمک ا ی ه رلان مصتو میشتد ماا و ا امتح هستیا ناای هد ر ااه اشت ادبتی است . نمک ا
وارف انداع نارایصتییا ر ار ال ستنگی ال اکی ستو ، وید ، ن ستنیک می هابتم ه میتدانم هااش هورل هیما یاف گدا بتی، هکمف
هریدف ر ستوباو بتد ال ستدف گو نمک ا ماا ست ها نمک تصتفی بتم ماما م همتوف ا ر مصتو نو مم است منجو
ه ه ها ف تیورئیم ه گستازو ر ااب ااتا گی ذ نی ر وستمی هد هاو بتد . هناهوا م ااوا ها م ال نمک م ا تصتفی
بم ه نارایصییاف نو گوات بم استفا هننم.
۱۶ در کارخانه ها برای سفید کردن نمک از وایتکس استفاده می کنند.
ااستد: اون نم تیی نمک بشا ها ران وال اهتما ستن نمک ا نستیا می ننم. ستپف ه توتیب مواو انحتپ تصتفی ر
ا جا محردپ ابتکاع، رتا هو و محردپ نمک، ا جا محردپ اد ابتکاع ر وی دو ستدیفال، ن گیوف ال نمک، م لنی ر رشتک
هو و رتد ل می گیو . اف مانطد ه ذهو بتم یچ هما ال مواو تیی نمک بشا ها ران ا ال را ت ف استتفا نمی
بد ر هیتو اس ه واف نم یاف ایو ها ران اف ال نم یاف م ا ها ران اف استفا بد .
پیامهای تغذیه ای در مورد مصرف نمک
۱ مصو نمک م ا وم تدری بم هواف تما ااوا وامش ضور ف هد ر ها ی گدن اا ض موا نیس .
-2 نمک م ا هااش ستاط ونی ر ستوباو نمی بتد هر ستکب میشتد ه ال هورل گداتو ر ارتتپ بتم مغ ف نابتی ال همکد
م ونی ر ندلا ر نتیج ها ش ا گیوف ر ضو ب دبی هد هاو ر وداناو هشد وردگیوف نما م.
-3 مصو متشا نمک م ا ها ه ها ف ا او ها ف تیورئیم موا نیس .
-4 مصو نمک اا ر سن نمک ه یی رود ذ ال سمی ر نارایصیاف ماو ، ممندع اس .
-5 م هواف امر و تیورئیم ضتور ف است ر تنیا منکع اا نو نمک تصتفی بتم م ا است اف م ااوا ها م رلان ال نمک
تصفی م ا ایکت ه ماما ه مصو هننم.
-6 نم یاف نگی ه یی رود ار ال سمی ماو ستنم ر مصو ننیا ممندع اس .
-7 نمک ا مث گو نم یا وارف ستم ستتنم ر ستم هااش اا ا ش اشتا ردو می بتدنم اف مصتو هیش ال وم تمامی
نم یا هااش اا ا ش اشا ردو می بدنم.
-8 همکد م هااش ها ش هیو دبتی هد هاو میشتد . اف هواف تامی ا انصتو ضتور ف ااط ال نمک تصتفی بتم م ا استتفا
هنیم.
-9 مصتتو نمک هیش ال نیال همو ستتکب هاز ات اشتتا ردو میشتتد . ااوا اا اشتتا ردو هاز بتتانف هیشتتتوف هواف اهتت ه
هیما یاف ارکی اورای ا نم.
-10 لناو ها ا هواف وف ستم رد ر ونی باو ها م ال نمک تصفی بم م ا استفا هننم.
-11 مصو نم یاف ااام م هاای ر تصفی نشم لناو ها ا میتدانم منجو ه تدیم هد ها ه ها ف تیورئیم بد .
-12 اگو مصتو هننم نمک ا ا نم یاف نگی تصتفی نشتم ستتیم مشوض رطو ه ها ف تیورئیم، هیما یاف هکمف ر هری
اوا ا م.
-13 م هواف بم ر ت ام هد هاو ضور ف اس اف هواف تامی ا انصو ضور ف ااط ال نمک تصفی بم م ا استفا هنیم.
-14 انداع ایا ا ر ستدایاف نما مصتو ر ا هنستور بتم ، ایا اف هیورو ال من پ، ستدستیف، هایکا ، ایپف، افک ر نوی بتد
ماما ل ا ف نمک ا نم.
-15 نگا بکد ایا هواف وف م نمک ایا اا م اا ینی اخ نمک ا ه نو اضاا هنیم.
-16 سوسفو ال نم ماو استفا ن نی .
-17 ایا اف هنستور بتم ر هستیا ف ال مدا ایا ی هستت هنمف بتم ر نما ا اف ماا و ل ا ف نمک ستتنم هیتو است مصتو ا
گدن مدا ایا ی ا محمر هنی .
-18 هواف هیکد بش ایا ر ها ش مصتو نمک تیی ایا ا ه واف نمک ال ستک ف اف تال ، ستیو، ییمدتوک ن نا نم نر شت
بد م ر …. استفا هنی .
-19 هواف ایشگیوف ال اا ا ش اشا ردو مصو نمک ا ها ش یم.
-20 نمک ه مصو هنیم ریی هواف ماو ماما ه ها م ال نمک م ا استفا هنیم.
-21 نمک م ا ا ظو اف سوهست ر ر ال ند ر بده نگیما ف هنیم تا م مدود نو ال هی نور .
-22 ذائا هد هاو ا ال ارا لنمگی ه ایاف ه نمک اا ل یم.
-23 ه ایاف هد ل و ساپ نمک اضاا ن نیم تا ذائا ار ه ایا اف بد اا ل ن نم.
-24 ااوا ف ه بدپ لنمگی رد ایا اف بد ر اونمک مصو هو انم بانف اا ا ش ردو هیشتو اس .
-25 مصو ل ا نمک ال میمتو ادام اا ا ش اشا ردو اس . نمک ه مصو هنیم.
۲۶ – مصو ل ا نمک رطو ادهی استخداو ا اا ا ش میم م هواف وف استخدا تاو نمک ه مصو هنیم.
-27 ااوا ف ه ایا اف او نمک ر بتد میخد نم بتانف هیشتتوف هواف اهتت ه ستوباو مشم ا نم. موااب می او نمک مصتوایتاو
هابیم.
-28 ودک بتیو ه هواف ر نممو ر ا هو و انداع ناو ر هیک ه ها میور ا اف ماما ل ا ف ستم است هناهوا ااوا ف
ه ه ار هیما ف محمر ، مصو نمک ا نم مصو ودک بیو ها م هسیا محمر بم ا اطع بد .
-29 تکم ستم ایا ه نمک: هواستب هشاتی مدا ایا ی ماما ستم مدود 100 گو ال ما ایا ی ذهو بتم است
هواف تکم ماما سم ه نمک ها ستی نو ا ام 2.5 ضو هنیم.
-30 ه نمک مصتوای رلان ها م همتو ال ۵ گو شنی همتو ال ک اابتم موهارد ف هابتم. ا ماما بتام نم ی ه هطد بکیشی
ایا ا رود ا نی می بد .
-31 اک ال اضتاا هو و نمک ایا ا ه شتیم گا ی اراال ااوا ال رف اا ل نمک اضتاا می هننم. ه ا ابتت هابتیم ه اهتما
ایاف رد ا ه شیم.
-32 نم ماو ا ال رف می هو ا م هناهوا همتو اوتماپ ا ه رسدس بد م.
-33 هواف ها ش مصتو نمک تستری نشتد م اگو ایاف ه نمک هواف بتورع بش مت می ا ، تستری نشتد م. هشم ال انم فت
ودان اف اشا ی بما تنظی میشد ر بورع ه ییل هو و ال ایاف ه نمک می هنیم.
-34 سف اف ساز ر سف ه ا وارف انم ر نمک ستنم مصو ننیا ا محمر هنیم.