هیسترکتوم ی به روش الپاراسکوپ ی یا کم تهاجمی

هیسترکتومی یک روش جراح ی است که در آن رحم برداشته می شود. گاه ی اوقات تخمدان ها

و لوله های فالوپ نیز برداشته می شوند که به آن عمل سالپنگو اوفورکتومی )-Salpingo

oophorectomy )می گوی ند.

در روش جراحی الپاراسکوپی معموال رحم برداشته می شود و دهانه رحم دست نخورده باق ی می

ماند. دهانه رحم انتهای بار یک پایین رحم است.

هنگامی که هیسترکتومی انجام می شود، دیگر خانم قاعدگ ی ندارد و نم ی تواند باردار شود.

چه کسانی کاندید جراحی به روش الپاراسکوپی می شوند؟

در صورت داشتن شرا یط ز یر، پزشک ممکن است به شما پ یشنهاد انجام ه یسترکتومی به روش

الپاروسکوپ ی را دهد:

– فیبروم رحم

– اندومتر یوزی که با دارو ی ا جراح ی درمان نشده باشد.

– افتادگ ی رحم

– سرطان رحم، دهانه رحم یا تخمدان.

– خونر یزی واژ ینال که با وجود درمان ادامه داشته باشد.

– درد مزمن لگن.

تشخیص:

پزشک قبل از انجام ه یسترکتومی آزمایشات زیر را به شما توص یه می کند:

سونوگراف ی لگن: آزمایش تصویربرداری است که از امواج صوت ی با فرکانس باال برای اخذ تصاو یری

از اندام های داخل لگن استفاده می کند.

پاپ اسمیر: نمونه برداری از سلول های دهانه رحم برای تشخیص سرطان دهانه رحم است.

بیوپسی آندومتر: نمونه برداری از سلول های پوشش دهنده رحم )آندومتر( برای هر گونه ناهنجاری

است.

عمل جراح ی:

این عمل معمو ًال تحت بی هوشی عمومی انجام می شود. جراح تان چند برش کوچک روی شکم در

داخل یا اطراف ناف ا یجاد می کند. الپاراسکوپ، ابزاری نازک با نور و دوربی ن در نوک آن از طر ی ق

یک ی از ا ین برش ها وارد می شود. تصاو یر دوربین روی مانی تور نمایش داده می شود تا به جراح

کمک کند تا اندام های داخل ی لگن را مشاهده کند .

ابزارهای جراح ی کوچک از طر یق سایر برشهای شکمی وارد می شوند. جراح رباط ها، بافت ها و رگ

های خون ی اطراف رحم را جدا م ی کند. سپس رحم را به صورت تکه تکه از طر یق یک برش کوچک

خارج م ی شود و دهانه رحم دست نخورده باق ی می ماند. تخمدان ها و لوله های فالوپ ممکن

است بسته به ترج یح بیمار و جراح برداشته شوند یا نشوند. در پایان عمل، برشها بسته می شوند

و یک پانسمان استر یل روی نواح ی برش زده می شود.

مزایای جراح ی به روش الپاراسکوپی بر روش برش سنت ی باز عبارت است از:

– برش های کوچکتر

– حداقل آسیب به بافت نرم

– درد کمتر بعد از عمل

– زمان بهبودی سر ی عتر

– میزان عفونت کمتر

– باقی ماندن جای زخم کمتر

مراقبت های بعد از عمل :

بهبودی شما بستگ ی به نوع جراح ی انجام شده و پ یشرفت بهبودی شما دارد.

برایتان داروهای مسکن تجویز می شود تا درد نداشته باشید و آنت ی بیوت یک برای پیشگیری از

عفونت داده می شود.

پس از جراح ی استراحت کاف ی داشته باشید و از بلند کردن اجسام خوددار ی کنی د.

زمان ی که درد، خونر یزی و فشار شکمی برطرف شد، می توانی د فعالیت های عادی خود را ادامه

دهید.

فعالیت جنس ی را م ی توان حدود شش هفته پس از جراح ی از شروع کرد

تا 6 هفته پس از جراح ی باید از انجام ورزش خودداری شود.

خطرات و عوارض:

در اکثر موارد هیچ گونه عارضه ای پس از جراح ی رخ نمی دهد. با این حال، خطرات و عوارض

مرتبط با هیسترکتومی به روش الپاراسکوپ ی شامل موارد ز یر است:

– عفونت

– خون ر یزی

– لخته شدن خون

– ب ی اخت یاری ادراری

– افتادگ ی واژن

– درد مزمن

– آسیب به مثانه یا حالب

– مقاربت دردناک

– یائسگ ی زودرس اگر تخمدان ها برداشته شوند.

در صورت مشاهده هر ی ک از عالئم زیر با پزشک خود تماس بگیر ی د:

– خونر یزی شدید از واژن

– درد، قرمزی، تورم یا ترشح در اطراف برش ها

– تب بیش از 38.3 درجه

– تهوع و استفراغ

– تنگ ی نفس

هیسترکتومی به روش الپاروسکوپ ی یا کم تهاجمی یک روش رای ج جراحی است که شامل برداشتن

رحم می شود.