جراحی باز پارگی تاندون روتاتورکاف شانه:

درصورتیکه راهکارهای غیر جراحی مانند دارودرمانی برای درمان پارگی تاندون شانه جواب ندهد ناچار به جراحی هستیم. جراحی

شانه به صورت باز و بسته انجام میشود. زمانی که سطح آسیب دیدگی تاندون باال باشد، چاره ای جز استفاده از روش جراحی سنتی

یعنی جراحی باز نداریم. در این روش شانه باز میشود و بخشی از عضله برای دسترسی به مف ص ل و تاندون برداشته می شود. این

روش کامالً تهاجمی است و نیاز به مراقبت های بعد عمل دارد و ممکن است دوره درمان طوالنی باشد. همچنین درصورتیکه شدت

تخریب مفصل باال باشد و نیازمند جایگزینی مفصل باشد این روش به کار گرفته می شود.

رژیم:

عصر روز جراحی و روز بعد رژیم غذایی سبک داشته باشید . ممکن است به محض تحمل، رژیم منظم خود را از سر بگیرید. سعی

کنید رژیم غذایی سرشار از فیبر برای پیشگیری از یبوست داشته باشید.

یخ درمانی:

شما می توانید از کیسه های یخ برای شانه خود استفاده کنید. برای این کار شما باید 48-72 ساعت اول بعد از عمل یخ را روی

شانه خود نگه دارید. در هفته اول با نظر پزشک خود، خصوصاً قبل از خواب، می توانید دو تا سه بار در روز از یخ استفاده کنید.

توصیه می کنیم یک تی شرت یا یک حوله نازک بین خود و یخ قرار دهید تا به پوست آسیب نرسد.

خوابیدن :

معموالً خوابیدن در یکی دو هفته بعد از جراحی شانه بسیار دشوار است. این جراحی ممکن است در چرخه خواب و بیداری شما

تداخل ایجاد کند. شما می توانید یک بالش بین بدن و بازو و همچنین در پشت آرنج قرار دهید تا بازوی خود را کمی از بدن دور

کنید.

رانندگی ممنوع :

به دلیل عدم توانایی در استفاده از بازوی جراحی شده، ممکن است رانندگی، دوچرخه سواری و یا استفاده از موتور سیکلت دشوار

باشد . حتما با اجازه پزشک مربوطه رانندگی کنید.

فیزیوتراپی:

زمان شروع فیزیوتراپی بستگی به نظر پزشک دارد. بیشترین موردی که به بیمار در درمان و تسریع بهبود پارگی و کشیدگی شانه کمک

میکند، انجام مرتب تمرینات فیزیوتراپی است. این کار خیلی زود قدرت و حرکت دوباره را به شانه بازخواهد گرداند.

عوارض:

Page 2 of 2

کد مدرک تاریخ ابالغ

جراحی پارگی تاندون شانه

عوارض ناشی از بیهوشی ، عفونت، آسیب عصبی، آسیب رگ های خونی، خونریزی ، سفتی شانه، عد sم ترمیم، پارگی و عفونت بخیه

ها می باشد. در صورتی که تورم، درد، قرمزی و ترشحات محل زخم افزایش یافت و یا اینکه دچار هر یک از عالئم ناگهانی مانند تب

و لرز، ضعف و تنگی نفس شدید سریعا به پزشک اطالع دهید.

مراقبت در منزل، میتواند بسیاری از مشکالت کشیدگی تاندون را درمان کند. با صالح دید پزشک، شانه خود را استراحت دهید. استفاده از

داروهای مسکن مانند آسپرین، ایبوپروفن و ناپروکسن نیز میتواند بسیار کمککننده باشد و درد و تورم را کاهش دهد.

بهبودی بسته به اندازه پارگی تاندون شانه دارد که معموال بین 4 تا 6 ماه طول میکشد. اگر شانه پس از 6 تا 12 ماه بهبود نیافت و درد

کامال از بین نرفت، نشاندهندۀ این است که پارگی از بین نرفته است و باید بررسی شود