حضور مدیرعامل و پرسنل گروه بیمارستان های نیکان در پیاده روی خانوادگی و پاکسازی تفرجگاه جنگلی نرجس خاتون