• بيمار بايد ۶ ساعت ناشتا باشد .
  • انجام ازمايشهاي انعقادي ( مثل CBC‌ ، PT ، PTT ‌ )  قبل از انجام  عمل صورت گيرد و در صورت مختل بودن توسط پزشك  معالج كنترل مي شود
  • در صورت مصرف داروهاي ضد انعقادي (اسپرین،پلاویکس،وارفارین) مصرف آنها از يك هفته قبل قطع شود.
  • در صورت حساسيت به داروها به پزشك اطلاع داده شود .
  • نسخه پزشك معالج حتما همراه باشد .
  • تمام مدارک مربوط به انجام کار همراه بیمار باشد.