• درصورت عدم يائسگي بين روزهاي ۷الي۱۴ دوره ماهيانه مراجعه شود.
  • ناشتايي ۳ ساعته.
  • دارو جهت تزريق (Omniscan 15 ) حين آزمون.
  • مدارك بيماركامل آورده شود.(ماموگرافي – سونو گرافي و …)
  • به همراه داشتن آزمایش کراتین در یک ماه اخیرالزامی است.(درصورت داشتن نارحتی کلیه،لطفا به پذیرش اطلاع دهید).