اين قسمت بايد نكته به نكته توسط بيمار و همراهان بيمار مورد توجه باشد چرا كه در صورت نقص داشتن آن ها، بيوپسي قابل اجرا نيست.

تعريف:
گاهي به علل مختلف، شامل عفونت، گسترش ضايعات تومرال، اختلالات متابوليك و … ساختمان اسكلتي و ستون فقرات درگير مي‌شود و جهت تشخيص علت ضايعه، نياز به انجام نمونه‌برداري از ساختمان استخواني است.
نحوه انجام:
بعد از مشخص شدن محل ضايعه و ايجاد بيحسي موضعي و گاهي بيهوشي عمومي، سوزن بيوپسي مخصوص تحت هدايت CT-scan وارد ضايعه شده و از آن نمونه‌برداري شده و سپس نمونه به آزمايشگاه ارسال مي‌شود. 

در طي بيوپسي بيمار بايد ثابت باشد و هيچگونه حركتي نداشته باشد چون امكان دارد كه سوزن به نقطه‌اي خارج از ضايعه وارد شده و نتيجه مطلوب براي تشخيص حاصل نشود.

عوارض احتمالي:
۱-      درد محل ورود سوزن بيوپسي و نيز مهره و يا استخوان درگير (كه معمولاً موقتي است و در صورت لزوم با مسكن برطرف مي‌شود) 

۲-     بطور بسيار نادر، امكان عفونت محل بيوپسي كه با مصرف آنتي بيوتيك رفع مي‌شود.

۳-     در صورتيكه ضايعه به رشته‌هاي عصبي بسيار نزديك باشد، احتمال صدمه به آن‌ها وجود دارد كه همكاري بيمار و عدم تحرك در كاهش احتمال اين صدمه بسيار حياتي است.

روش جايگزين:  
۱-      جراحي است كه بسيار هزينه‌بر بوده و داراي عوارض جراحي شامل درد، بستري، گسترش ضايعه، از كارافتادگي كوتاه مدت مي‌باشد.
توصيه هاي قبل از انجام:
 

(تأكيد مي شود كه شما بايد مطالب فوق را بدقت مورد مطالعه و بررسي قرار دهيد و تنها در صورتيكه تمام نكات آن را متوجه شده و درك كرده ايد و از عوارض اطلاع يافتيد و موافقت كامل داشتيد، با امضاء خود و همراهتان رضايت از انجام كار را اعلام كنيد. همراه بيمار بايد شخص معتبر از نزديكان درجه يك بيمار و داراي كارت شناسائي باشد.)

 

امضاء و اثرانگشت بيمار:                                           امضاء و اثر انگشت همراه بيمار: