تعريف:
روشي است كه جهت بررسي وضعيت مثانه و احتمال برگشت ادرار از مثانه به حالب ها و نيز بررسي مجراي پيشابراهي خلفي استفاده مي شود.
نحوه انجام:
با يك كاتتر (لوله باريك پلاستيكي) كه از طريق مجراي پيشابراهي بداخل مثانه وارد مي كنند، مقداري ماده حاجب بداخل مثانه تزريق و آن را پر مي‌نمايند. سپس در وضعيت‌هاي مختلف از بيمار تصويربرداري مي شود تا برگشت ماده حاجب و حالب ها مشخص گردد. سپس كاتتر داخل مثانه خارج مي شود و از بيمار خواسته مي شود در طي تصويربرداري ادرار كند تا مجراي پيشابراهي خلفي نيز بررسي شود.
موارد منع انجام:
 

۱-      حساسيت به دارو كه منع نسبي است و با مصرف داروهاي پيشگيري كننده قابل كنترل است.

۲-     عفونت ادراري

۳-     تنگي شديد مجراي پيشابراهي جهت عبور دادن كاتتر بداخل مثانه و خطر آسيب زدن به بيمار

 

۱-     روشي ارزان قيمت و دسترسي براي بررسي مثانه و حالب ها و مجراي پيشابراهي خلفي
روش جايگزين:
1-      اسكن ايزوتوپ كه دقت آن نسبت به VCUG معمولي بسيار دقيق‌تر است ولي هزينه بيشتري دارد.
عوارض:
1-      خطرات ناشي از اشعه x

۲-     در صورت وجود عفونت ادراي احتمال انتقال آن به قسمت‌هاي فوقاني زياد مي شود

۳-     حساسيت به دارو مانند سوزش و خارش