هفته ملی بدون دخانیات در بیمارستان نیکان سپید با حضور کارشناس ستادی مرکز بهداشت حکیمیه انجام گردید