آمادگي :
۱-      نظافت محل بررسي و تراشيدن موهاي زائد
تعريف:
روش تصويربرداري براي بررسي مجراي پيشابراهي قدامي كه با تزريق ماده حاجب به دهانة خروجي ادرار صورت مي گيرد، يورتروگرافي روتروگريد مي نامند. در مواقعي كه بيمار در دفع ادرار مشكل دارد و پزشك معالج شك به ضايعات مجراي پيشابراهي دارد (مانند تنگي، انحراف مسير ادرار خروجي، بيرون‌زدگي مجرا، پارگي، ارتباط پيدا كردن مجرا به قسمت‌هاي ديگر مثل پوست، روده‌ها و …) از اين روش جهت مشخص شدن مشكل و تصميم براي درمان استفاده مي‌كنند.

 

نحوه انجام:
توسط يك كاتتر (لوله‌اي باريك) كه در انتهاي مجرا ثابت مي‌شود، ماده حاجب تحت هدايت راديولوژي، بداخل مجرا تزريق مي‌شود و مسير مجرا تا زمان وارد شدن مادة حاجب بداخل، تصويربرداري و بررسي مي‌شود و سپس نتيجه بررسي بصورت كتبي براي پزشك معالج ارسال مي‌شود.
موارد منع انجام:
۱-       عفونت مجرا و عفونت ادراري كه باعث انتقال عفونت به قسمت‌هاي فوقاني نيز مي شود لذا در صورت لزوم بررسي آزمايش ادرار انجام مي‌شود.

۲-      حساسيت به مادة حاجب كه منع نسبي دارد و با مصرف داروهاي لازم قابل كنترل است.

۱-       بررسي دقيق و سريع مشكلات مجراي قدامي پيشابراهي
روش جايگزين:
۱-      در حال حاضر هيچ‌يك از روش‌هاي تصويربرداري مزيت آن را ندارد، يورتروسكوپي روشي است كه در صورت بروز تنگي غشاء يا چسبندگي باعث صدمه به مجرا مي‌شود.
عوارض:
۱-       خطرات ناشي از اشعه

۲-      در صورت وجود عفونت ادراي احتمال انتقال آن به قسمت‌هاي فوقاني زياد مي شود.

۳-      حساسيت به دارو مانند سوزش و خارش