آنژیوپالستی
آنژ یوپالست ی کرونر )PCI)، که به آن مداخله کرونر از طر یق پوست نیز گفته می شود، روشی است که برای باز کردن گرفتگ ی عروق قلب استفاده می شود. در آنژ یوپالست ی از کاتتر )لوله های باریک(
که در سر آن بالن )بادکنک( قرار دارد استفاده م ی شود تا رگ مسدود را باز و سبب بهبود خون
رسانی گردد. آنژ یوپالست ی اغلب با قرار دادن یک لوله مشبک کوچک )فنر( به نام استنت تکمیل می شود. استنت به باز شدن شر یان کمک می کند و احتمال بار یک شدن مجدد آن را کاهش می دهد. چه زمانی شما کاندید انجام آنژیوپالستی می شوید؟ در آنژیوگرافی انجام شده میزان انسداد عروق بیش از %70 باشد. درد قلبی دارید که با درمان دارویی و تغییر سبک زندگی بهبود پیدا نکرده است. پس از سکته های قلبی خطرات بعد از استنت گذاری:
انسداد مجدد شر یان )کمتر از %5(لخته شدن خون: از آسپر ین و کلوپیدوگرل )پالو یکس( یا داروی دیگر جهت کاهش این خطر استفتده می شود.
خون ر یزی
حمله قلبی
آسیب عروق کرونر: در ط ی عمل ممکن است شر یان کرونر پاره شود و نی از به جراح ی بای پس
اورژانسی داشته باشد.
مشکالت کلیوی : رنگ ی که در ط ی آنژ یوپالست ی استفاده می شود، می تواند سبب آسیب کلیه
شود، به و یژه در افرادی که قب ًال مشکالت کلیوی دارند. اگر در معرض خطر بیشتری باشید، پزشک
اقدامات الزم برای محافظت از کلیه های شما را انجام می دهد.
سکته مغزی
ر یتم های غیر طبی عی قلب
آمادگی قبل از آنژیوپالستی
بعد از انژیوگرافی که تشخیص گرفتگی شریان ها داده شود، آنژیوپالستی انجام می شود.
اما گاهی اوقات نیاز است که انجام آنژیو پالستی در روز دیگری انجام شود در آن صورت:
قرص آسپیرین و پالویکس خود را طبق دستور مصرف نمایید. )این داروها نباید قطع شوند(
از 8 ساعت قبل از آنژیوگرافی چیزی نخورید اما مصرف مایعات بدون پالپ تا 4 ساعت قبل از آن
بالمانع است.
تمام داروهای خود را همراه با ظرف اصل ی آن به ب ی مارستان ببر ید. درمورد استفاده از داروهای
معمول صبحگاه ی از پزشک خود سوال کنید. داروهای فشارخون و تیروئید خود را با مقدار کمی
آب میل نمایید.
اگر مبتال به دیابت هست ید، داروی متفورمین خود را از 24 ساعت قبل قطع کنید و نیز میزان
انسولین تزریقی را کم نمایید.
حین آنژیوپالستی
آنژ یوپالست ی از طر یق شر یان موجود در کشاله ران یا مچ دست در بخش آنژیوگرافی انجام می
شود. ناحیه پا، یا مچ دست شما را با محلول ضد عفونی کننده تمییز می کنند و یک پارچه
استر یل روی بدن شما قرار داده می شود. پزشک از بی حسی موضعی برا ی بی حس کردن محل
استفاده می کند و سپس یک س یم راهنمای کوچک و نازک در رگ خون ی قرار می دهد. با کمک
اشعه ایکس، یک لوله نازک )کاتتر( از طر یق سرخرگ وارد می کند. مواد رنگ ی پس از قرار گرفتن در
محل از طر یق کاتتر تزر ی ق می شود. با این کار پزشک می تواند داخل رگ های خونی را بب یند. یک
بالون کوچک با یا استنت در نوک کاتتر در محل انسداد باد می شود و عروق مسد ود شده را باز
می کند. پس از باز شدن سرخرگ، بادکنک تخلیه شده و کاتتر خارج می شود. اگر چندین انسداد
داشته باشید، ممکن است این روش در هر انسداد تکرار شود.
آنژ یوپالست ی با توجه به دشواری و تعداد انسداد و ای جاد هرگونه عارضه، ممکن است چند ین
ساعت طول بکشد.
ممکن است در ناحیه ای که کاتتر قرار داده شده است احساس فشار کنید. همچنین ممکن
است هنگام باد کردن و کشیده شدن شر یان، احساس ناراحت ی خفیفی داشته باشید، اما به طور
معمول در حین عمل نبای د درد شد یدی احساس کنید.
قرار دادن استنت
اکثر افرادی که آنژ یوپالست ی می شوند استنت در شر یان مسدودشان قرار م ی گیرد. استنت
شبیه فنر می ماند و دیواره های شر یان شما را پشتیبانی می کند و کمک م ی کند تا بعد از
آنژ یوپالست ی مجددًا شریان تنگ شود.
آنچه در هنگام قرار دادن استنت اتفاق می افتد:
استنت که در اطراف یک بالون در نوک کاتتر قرار گرفته است، از طر یق شر یان به سمت انسداد
هدایت می شود.
در انسداد ، بادکنک باد م ی شود و استنت مانند فنری منبسط می شود و در داخل سرخرگ قرار
می گیرد.
استنت به طور دائمی در شر یان می ماند تا آن را باز نگه دارد و جر یان خون در قلب شما را بهبود
بخشد. در برخ ی موارد ، ممکن است بی ش از یک استنت برای باز کردن انسداد مورد ن یاز باشد.
هنگامی که استنت در جای خود قرار گرفت، کاتتر بالن تخلیه شده و برداشته می شود.
بیشتر استنت های کاشته شده در ط ی آنژ یوپالست ی با روکش دارو یی است. داروی موجود در
استنت به آرامی ترشح می شود تا از تجمع پالک در آینده و تنگ شدن مجدد رگ جلوگیری کند.
بعد از قرار دادن استنت، پزشک داروهایی مانند آسپیر ین را با یکی از داروهای کلوپیدوگرل
)پالو یکس( ، تیکاگرلر )بر یلینتا( یا پراسوگرل )Effient )برا ی
شما تجویز می کند تا احتمال تشکیل لخته های خون در
استنت را کاهش دهد.
مراقبت های پس از آنژیوپالستی
در صورت انجام آنژیوپالستی از پا
پس از انجام آنژیوپالستی شیت )لوله ای نازک و کوتاه( در پای شما باقی می ماند و محل پانسمان
می گردد. شما به بخش ریکاوری منتقل می گردید و پس از کنترل عالیم به بخش خود باز می
گردید. پایی که از طریق آن عمل انجام شده است را نباید تکان دهید )خطر خون ریزی وجود دارد(.
پس از 4 ساعت پرستار شیت را خارج و محل را با دست یا دستگاه به مدت چن د دقیقه تحت
فشار قرار می دهد و سپس محل را پانسمان و کیسه شن کوچک بر روی پای شما قرار میدهد. پس
از 4 تا 6 ساعت کیسه شن ها برداشته می شود و اجاز ه خروج از تخت را پیدا می کنید. تا 2 روز
بعد از انجام آنژیوپالستی از دستشویی فرنگی استفاده کنید. از انجام رانندگی، بلند کردن بار
سنگین تر از 2/5 کیلو گرم و باال رفتن از پلکان اجتناب کنید.
در صورت انجام آنژیوپالستی از دست
برای جلوگیری از خونر یزی ، باید تا 6 ساعت اول از تکان دادن زیاد دست اجتناب کنید و سپس
تا 2 روز از یلند کردن بار سنگین تر از 2/5 کیلوگرم با دستی که از طریق آن آنژیوپالستی انجام
شده است، اجتناب کنید.
❖ بعلت استفاده از ماده رنگی در حین آنژیوپالستی، مایعات فراوان تا 24 ساعت پس از
عمل مصرف کنید تا موائد زائد از کلیه شما دفع گردد.
❖ روز بعد از عمل می توانید دوش با آب ولرم بگیرید، و در صورت داشتن پانسمان آن را در
زیر آب خارج کنید. )از لیف زدن بر روی ناحیه عمل تا 48 ساعت خود داری کنید.(
❖ از فردای روز عمل می توانید پیاده روی کنید و به تدریج فعالیت های خود را افزایش
دهید.
در موارد ز یر فورًا با مطب پزشک یا کارکنان بیمارستان تماس بگیر ید:
محل ی که کاتتر شما در آن قرار گرفته بود شروع به خونر یزی یا تورم کند و یا احساس درد شدید
کنید.
وجود عالئم عفونت مانند قرمزی، تورم و تب
تغییر رنگ ناحیه آنژیو شده به سمت کبودی و سفت شدن ناحیه
درد قفسه سی نه یا تنگ ی نفس داشته باشید
بیشتر افرادی که تحت آنژ یوپالست ی با یا بدون قرار دادن استنت قرار گرفته اند، باید آسپر ین را
به صورت نامحدود مصرف کنند. کسانی که استنت گذاری کرده اند به مدت شش ماه تا یک
سال به دارو ی رق یق کننده خون مانند کلوپیدوگرل نیاز دارند. اگربه نوع دیگری از جراح ی نیاز
دار ید، قبل از قطع هر یک از این داروها با متخصص قلب خود صحبت کنی د.
انجام آنژ یوپالست ی و استنت گذاری به معنای برطرف شدن بیماری قلبی شما نیست. شما بای د
عادات سبک زندگ ی سالم را ادامه داده و طبق تجویز پزشک داروهایی مصرف کنی د.
برای سالم نگه داشتن قلب خود پس از آنژ ی وپالست ی، باید:
سیگار را ترک کنید.
سطح کلسترول خود را کاهش دهی د.
یک رژ ی م غذایی سالم و کم چربی اشباع داشته باشید.
وزن سالم داشته باشید.
سایر شرای ط مانند دیابت و فشار خون را کنترل کنی د.
ورزش منظم داشته باشید.
طبق تجویز پزشک از داروها استفاده کنی د