التهاب حاد پانکراس پانکراتیت حاد به عنوان التهاب پانکراس یا همان لوزالمعده تعریف می شود که به طور ناگهانی ایجاد می شود . لوزالمعده یک غده حیاتی است که در پشت معده، زیر کبد قرار دارد. چندین آنزیم گوارشی تولید می کند و همچنین نقش حیاتیدر حفظ سطح گلوکز خون دارد . لوزالمعده هم غده برون ریز و هم غده درون ریز است. بخش برون ریز آنزیم هایی تولید می کند که به هضم و جذب مواد مغذی از غذا کمک می کند. بخش درون ریز پانکراس هورمون هایی را ترشح می کند که در سوخت و ساز قند و حفظ سطح قند خون نقش دارند. مرور کلی بیماری در بیشتر موارد، التهاب لوزالمعده حاد خف یف است و طی یک یا دو هفته برطرف م ی شود. عالئم ممکن است برای چند روز شدید باشد، اما پس از آن برطرف می شود و بیماریبه طور کامل بهبود می یابد. با این حال، در برخیموارد، التهاب لوزالمعده حاد میتواند به سرعت تشدید و باعث مرگ )نکروز( بخشهایی از پانکراس و بافت های اطراف آن شود. آنزیم ها و مواد شیمیا یی پانکراس ممکن است وارد جریان خون شوند و باعث التهاب و آسیب به سایر اندام های بدن شوند که می تواند منجر به عوارض کشنده شود، مانند شوک در اثر کاهش حجم مایعات، نارسایی کلیه، نارساییتنفسیو سایر عوارض. علل التهاب حاد لوزالمعده اغلب در اثر سنگ کیسه صفرا یا مصرف بیش از حد الکل ایجاد می شود. علل دیگر ممکن است شامل موارد زیر باشد: – آسیب یاضربه به لوزالمعده – برخیداروها – عفونت – فیبروز کیستیک – انسداد مجرای لوزالمعده یا مجرایصفراوی مشترک – بیماری هایخود ایمنی – باال بودن سطح کلسیمدر خون – سطح باالیتریگلیسیرید در خون عوامل خطر برخیاز عوامل یکه شانس ابتال به التهاب حاد لوزالمعده را افزایشمی دهند عبارتند از: – سابقه خانوادگیالتهاب لوزالمعده – دیابت – چاقی – سوء مصرف الکل – سیگار عالئم و نشانه ها التهاب لوزالمعده حاد شکل خف ً معموال یفتری از پانکراتیت است که با درد ناگهان ی و شدید شکمی مشخص می شود. عالئم دیگر عبارتند از تب، استفراغ، تهوع، تعریق، تورم در ناحیه شکم، احساس پری ناش ی از گاز، یرقان خفیف و مدفوع رسیرنگ. تشخ یص پزشک عالئم شما را بررسی م ی کند و شکم شما را معاینه فیزیکی می کند. اگر نواحی خاصی به لمس حساس باشند، ممکن است نشان دهنده التهاب حاد لوزالمعده باشد. عالوه بر این، پزشک شما ممکن است آزمایشهای خاصی را برای اندازه گیر ی سطح آنزیم های پانکراس و مطالعات تصویربرداری مانند سی تی اسکن، ام آر آی یا اولتراسوند تجویز کند که می تواند نشان دهنده التهاب پانکراس باشد و تشخیصرا تأیید کند. درمان درمان التهاب حاد لوزالمعده در جهت کاهش التهاب و درمان علت زمینه ای این بیماری است. موارد خفیف ممکن است نیاز به بستری شدن در بیمارستان داشته باشند، که به شما دارو برای کنترل درد و سرم برای جلوگیری از کم آبی بدن، که اغلب با التهاب لوزالمعده همراه است، داده میشود. پزشک جهت کاهش فعالیت پانکراس خوردن و آشامیدن را قطع می کند. در موارد شدید، ممکن است آنتی بیوتیک تجویز شود و جراحی برای برداشتن پانکراس عفونیو آسیب دیده انجام شود. روش آندوسکوپی به نام ERCP برای کمک به تشخیص و رفع انسدادهایی مانند سنگ های موجود در مجرای صفراوی و مجرای پانکراس، که ممکن است باعث پانکراتیت حاد شده باشد استفاده می شود. پس از درمان، باید به طور کامل از س یگار کشیدن، مصرف نوشیدنی هایالکلی و غذاهایچرب خودداریکنید. خالصه التهاب حاد پانکراس در مردان بیشتر از زنان شایع می باشد ط ً . معموال ی چند روز با درمان برطرف م ی شود. بسته به شدت و علت ب یماری، ممکن است بیمار نیاز به درمان در بیمارستان داشته باشد. موارد خفیف التهاب لوزالمعده با درمان بهبود م ی یابند، اما موارد شدید می تواند عوارض تهدید کننده زندگی ایجاد کند. بنابراین، اگر عالئم بیماری را تجربه کردید، مهم است که در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید.