تعویض مفصل هیپ

مرور کلی:

در ط ی تعویض مفصل ران، جراح بخش های آسیب دیده مفصل ران را برمی دارد و آنها را با قطعات ی

که معمو ًال از فلز، سرامیک و پالست یک بسیار سخت ساخته شده اند، جایگز ین می کند. این مفصل

مصنوع ی )پروتز( به کاهش درد و بهبود عملکرد کمک می کند. در صورت ی که درد مفصل ران با

فعالیتهای روزانه تداخل داشته باشد و درمانهای غیرجراح ی کمک ی نکرده باشند یا دیگر مؤثر

نباشند، جراح ی تعویض مفصل ران که به آن آرتروپالست ی کامل لگن نیز گفته می شود، ممکن است

یک گز ی نه باشد.

علل انجام جراحی:

آرترو ز: استئوآرتر یت به غضروف نرمی که انتهای استخوان ها را می پوشاند آس یب می رساند.

روماتیسم مفصل ی: آرتر یت روماتوئید که در اثر فعالیت بیش از حد س یستم ای منی ایجاد می شود،

نوع ی التهاب ایجاد میکند که میتواند غضروف و گاه ی اوقات استخوان ز یر ین را فرسایش دهد

و در نتی جه مفاصل آسی ب دیده و تغییر شکل دهند.

نکروز: اگر خون کاف ی به مفصل ران نرسد، مانند دررفتگ ی یا شکستگ ی و یا گاهی به علت دریافت

کورتون سر استخوان ران سیاه می شود که به آن نکروز می گویند.

خطرات مرتبط با جراح ی تعو یض مفصل ران می تواند شامل موارد ز یر باشد:

لخته شدن خون : پس از جراح ی ممکن است لخته در ور یدهای پا ای جاد شود. این می تواند خطرناک

باشد ز ی را یک قطعه لخته می تواند جدا شود و به ر یه، قلب یا به ندرت مغز برود. داروهای رقیق

کننده خون، تحرک و پیاده روی بعد از جراحی می توانند این خطر را کاهش دهند.

عفونت: عفونت می تواند در محل برش و در بافت عم یق تر نزد یک لگن جدید، رخ دهد. اکثر

عفونت ها با آنت یبیوتی ک درمان میشوند، اما یک عفونت بزرگ ممکن است نیاز به جراح ی برای

برداشتن و تعویض قطعات مصنوع ی داشته باشد.

شکستگ ی: در ح ین جراح ی، قسمت های سالم مفصل ران ممکن است شکسته شود. گاه ی اوقات

شکستگ ی ها به اندازه ا ی کوچک هستند که به خودی خود بهبود می یابند، اما شکستگ ی های

بزرگتر ممکن است نیاز به تثبیت با س یم، پ یچ و احتما ًال یک صفحه فلز ی یا پی وند استخوان

داشته باشند.

جابجایی: برخ ی موقعیت ها می توانند باعث خارج شدن توپ مفصل جدی د از حفره شوند، به و ی ژه

در چند ماه اول پس از جراح ی. اگر لگن دررفته شود، یک بر یس می تواند به نگه داشتن مفصل

ران در موقعیت صحیح کمک کند. اگر لگن به دررفتگ ی ادامه دهد، ممکن است برا ی تثبیت آن به

جراح ی نیاز باشد.

تغییر در طول پا: جراحان برای جلوگیری از این مشکل اقدامات ی را انجام می دهند، اما گاه ی اوقات

یک لگن جدید باعث می شود یک پا بلندتر یا کوتاه تر از دیگری شود. گاه ی اوقات ا ین به دل یل

انقباض عضالت اطراف لگن است. در این موارد، تقویت و کشش تدر یج ی آن عضالت ممکن است

کمک کند. تفاوت های کوچک در طول پا معمو ًال پس از چند ماه قابل توجه نیست.

شل شدن مفصل جدید: اگرچه این عارضه در ایمپلنت های جدی د نادر است، ممکن است مفصل

جدید به طور محکم روی استخوان ثابت نشود یا به مرور زمان شل شود و باعث درد در لگن شود.

ممکن است برا ی رفع مشکل به جراح ی نیاز باشد.

آسیب عصب ی: به ندرت ممکن است اعصاب ناحیه ای که ای مپلنت در آن قرار می گ یرد آسیب

ببیند. آسیب عصبی می تواند باعث بی حسی، ضعف و درد شود.

نیاز به تعو یض مفصل ران برای بار دوم

ممکن است قسمت های مصنوع ی لگن در نهایت فرسوده شوند، مخصوصًا برای افرادی که در سنین

نسبتًا جوان و فعال جراحی تعویض مفصل ران انجام میدهند. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است

نیاز به تعویض مفصل ران داشته باشید. با این حال، مواد جدید باعث ماندگاری بیشتر ای مپلنت

ها می شوند.

در طول جراحی:

عمل جراح ی را می توان در عرض دو ساعت کامل کرد. برای انجام تعویض مفصل ران، جراح:

یک برش بر روی لگن، از طر یق الیه های بافت ای جاد می کند

استخوان و غضروف آسی ب دیده را از ب ین می برد و استخوان سالم را دست نخورده باق ی می

گذارد

سوکت جایگز ین را در استخوان لگن کاشت می کند

یک ساقه فلزی را به باال ی استخوان ران وارد می کند، که سپس یک مفصل جایگز ین، روی آن

قرار می گ یرد.

بعد از عمل

از شما خواسته می شود که نفس عمیق بکشید، سرفه کنی د. مدت زمان ماندن پس از جراح ی به

نیازهای فردی شما بستگ ی دارد. بسیاری از مردم می توانند همان روز به خانه بروند.

پیشگیری از لخته شدن خون:

✓ اقدامات الزم جهت جلوگیری از ایجاد لخته: زود حرکت کردن، که با نظر پزشک ممکن است

با فیزیوتراپ یا کمک همرا یا پرستار انجام شود.

✓ پوشیدن جوراب ضد آمبولی تا باالی زانو

✓ داروهای رقیق کننده خون جراح ممکن است پس از جراح ی یک رقیق کننده خون تزر یقی

یا خوراک ی تجویز کند. بسته به اینکه چقدر زود راه می رو ید، چقدر فعال هستید و خطر کل ی

لخته شدن خون، ممکن است چند هفته بعد از جراح ی به داروهای رقیق کننده خون نیاز

داشته باشید.

فیز یوتراپی

فعالیت روزانه و ورزش م ی تواند به شما کمک کند تا استفاده از مفاصل و عضالت خود را دوباره

به دست آور ید. فیز ی وتراپ یست می تواند تمر ینات تقویت ی و تحرک ی را توص یه کند و به شما کمک

کند تا نحوه استفاده از وسایل کمک ی راه رفتن مانند واکر، عصا یا عصا را ی اد بگیر ید. با پ یشرفت

درمان، به تدر ی ج وزنی را که روی پای خود می گذار ید افزایش می دهید تا زمانی که بتوانی د بدون

کمک راه برو ید.

مراقبت در منزل:

از بلند کردن، کشیدن، هل دادن اجسام خودداری کنید

وسایل روزمره را در سطح کمر قرار ده ید، تا نیازی به خم شدن یا بلند شدن نداشته باشید

یک توالت فرنگی با ارتفاع بیشتر و یک صندل ی بلند برای دوش گرفتن تهیه کنید

تلفن، دستمال کاغذی، کنترل تلویز یون، دارو و کتاب های خود را در نزدیک ی منطقه ای قرار دهی د

که بیشتر وقت خود را در دوران نقاهت در آنجا سپری می کنید.

زاویه بین ستون فقرات و مفصل ران را 90 درجه یا بیشتر از آن حفظ کنید.

از روی هم انداختن پاها حین نشستن روی صندلی خودداری کنید.

بهتر است، زانوهایتان را به طور مستمر به هم نچسبانید

نتایج

بهبودی کامل پس از تعویض مفصل ران از فردی به فرد دی گر متفاوت است، اما اکثر افراد سه

ماه پس از جراح ی وضعی ت خوبی دارند. بهبود، معمو ًال در طول سال اول پس از جراحی ادامه می

یابد.

مفصل ران جدید می تواند درد را کاهش دهد و دامنه حرکت ی لگن را افزای ش دهد. اما انتظار

انجام امور پیچیده را نداشته باشید.

فعالیتهای با ضربه ز یاد، مانند دو یدن یا بازی بسکتبال، ممکن است روی مفصل مصنوع ی، بیشتر

از حد فشار آورد. اما با گذشت زمان، ب یشتر مردم میتوانند در فعالیت هایی مانند شنا، گلف و

دوچرخهسواری شرکت کنند.