تعویض دیسک مهراه ایی
تعویض کامل دی سک یک روش جراحی است که در آن دیسک ها ی بین مهره ای آسیب دیده ستون فقرات با یک دیسک مصنوعی
جایگزین می شود تا عملکرد و حرکت طب یعی ستون فقرات بازگردد. دیسک ها ی ستون فقرات بالشتک های نرمی هستند که بی ن
مهره ها قرار می گیرند .
به طور سنت ی درمان دیسک های آسیب دیده، فیوژن ستون فقرات می باشد . در جراحی فیوژن ستون فقرات، بافت دیسک برداشته
می شود و فضای خالی بین بدنه ی مهره ها با بافت استخوانی پر می شود. با انجام این کار ستون فقرات در این قسمت حرکت نمی
کند و درد به می زان قابل توجهی کاهش می یابد. با این حال، مشکالت متعددی در رابطه با جراح ی فیوژن ستون فقرات از جمله
تخریب دی سکها ی مجاور وجود دارد.
جایگزینی کامل دیسک یک روش نسبتاً جدید است که به عنوان جایگزین فیوژن برای بیماران مبتال به کمردرد ناشی از دی سک بی ن
مهره ای آسیب د یده استفاده می شود.
جراحی تعویض دیسک برای چه افرادی مناسب است؟
جراحی تعویض کامل دیسک ممکن است در ب یمارانی توص یه شود که کمردرد ناشی از بیماری تخریب کننده )دژنراتیو( دیسک دارند،
وضعیتی است که در آن د یسکهای بین مهره ها به تدریج در اثر فرآیند پیری تخریب و به گزینههای درمانی غی رجراحی پاسخ
ندادهاند.
جراحی تعو یض کامل دیسک در بیماران مبتال به عفونت ستون فقرات، پوکی استخوان، آلرژ ی یا حساسیت به ایمپلنت، لغزش مهره
ها )اسپوندیلولیستزیس(، تومور ستون فقرات، بارداری ، استفاده طوالنی مدت از استروئیدها، جراحی قبلی ستون فقرات و چاقی مرضی
ممنوع است .
تشخیص
جراح سابقه پزشکیتان را بررسی و معاینه فیزیک ی انجام می دهد. تصویربرداری مانند MRI ،CT اسکن و گرافی برای تعیین علت
کمردرد توصیه شود. جراح همچنین ممکن است دیسکوگرافی انجام دهد، روشی برای تعیین اینکه کدام دیسک در ستون فقرات
باعث درد می شود. در طی د یسکوگرافی، رنگ مخصوصی به دیسک تزر یق میشود، سپس عکس بردار ی با اشعه ای کس و سیتی
اسکن برای بررس ی اینکه کدام دیسک باعث درد میشود، گرفته م یشود.
دیسک مصنوعی
دیسک مصنوعی وسیله ای است که در فضای بین مهره ها قرار می گیرد تا حرکت ی ک دی سک معمول ی را شبیه سازی کند. دیسک
های مصنوعی از فلز یا پالستیک ی ا ترکیبی از فلز و پالستیک ساخته می شوند. پل ی اتیلن، کبالت، کروم یا آلیاژ تیتانیوم مواد مورد
استفاده برای ساخت دیسک هستند.
عمل
هدف از این عمل، جایگزینی دی سک دردناک آسیب دیده و در ع ین حال بازگرداندن حرکت به ستون فقرات است . جراحی تعویض
کامل دیسک تحت ب یهوش ی عمومی انجام م ی شود. در طول جراح ی، با توجه به شرایط شما و ترجیح جراح، یک برش در شکم یا
کمر داده می شود. سپس اندام ها و رگهای خونی با دقت به کنار منتقل می شوند تا به ستون فقرات دسترسی پ یدا ک نند. یک عکس
اشعه ایکس برای مشاهده تصویر دقیق از دیسکی که قرار است جایگزین شود، گرفته می شود. سپس جراح دیسک آسیب دیده را
خارج و فضای دی سک را برای جایگزینی دیسک مصنوعی جدید آماده می کند. صفحات فلزی ای مپلنت وارد شده و در موقعیت صح یح
قرار می گ یرند و سپس پلی اتیلن کشویی بی ن صفحات قرار داده می شود. همانطور که مهره ها به حالت طبیعی باز م ی گردند، فشار
ستون فقرات دیسک جدید را در جای خود محکم می کند. پس از عمل، گرافی دیگر برای بررسی موقعی ت و تناسب دیسک جدید
گرفته م ی شود.
مزایای جراحی
مزایای جراحی تعویض کامل دیسک نسبت به جراحی فیوژن عبارت است از:
– بازگشت زودهنگام به فعالی ت ها
– دامنه حرکتی ب ی شتری را فراهم می کند .
– کاهش فشار بر روی دی سک های مجاور
– کاهش خطر تغیی رات تخریب کننده )دژنراتیو( بر دیسک ها ی باال و پایین
مراقبت های بعد از عمل
معموال 2 تا 4 روز با توجه به شرایطتان در بیمارستان بستری می مانید . در روز اول پس از جراحی باید بایستید و در بخش راه بروید.
یک بریس یا کرست برای حمای ت از ستون فقرات برای شما ساخته می شود که در حین راه رفتن و نشستن باید از آن استفاده کنید.
تمرینات ورزشی مانند پیاده روی و حرکات کششی معموالً پس از چند هفته شروع می شوند، با این حال باید از فعالیت کششی
شدید اجتناب کرد.
خطرات و عوارض
عوارض بالقوه مرتبط با جراحی تعویض کامل دیسک عبارتند از:
– عفونت
– آسیب عروق خون ی
– دررفتگی دیسک
– تخریب پروتز
– آسیب عصبی
– درد مداوم
– احتمال ایجاد مجدد درد
– مشکالت جنسی
– آسیب به دیسک های مجاور
جراحی تعویض کامل دیسک، جا یگزینی برای جراحی فیوژن ستون فقرات می باشد که در آن که دیسک آسیب دی ده برداشته و با
یک دی سک مصنوعی جایگزین م ی گردد. با تعویض کامل دیسک، بیماران به طور قابل توجهی کمردرد کمتری دارند و عملکرد آنها
بهبود م ی یابد .