احی تیروئید جراحی تیروئید معموالً شامل برداشتن تمام یا بخشی از غده تیروئید است. به برداشتن بخشی از غده تیروئید، تیروئ یدکتومی پارشیال گفته می شود. در برخی موارد، نیاز به برداشتن کل غده تیروئید می باشد، که به آن تی روئیدکتومی کامل گفته می شود. تیروئیدکتوم ی ساب توتال شامل برداشتن تقریباً کل غده است و تنها مقدار کمی از بافت تیروئ ید باقی می ماند . مرور کلی غده تیروئی د غده ای پروانه ا ی شکل است که در جلوی گردن، ز یر حنجره قرار دارد. از دو لوب در دو طرف نای تشکیل شده است که توسط یک نوار نازک به هم متصل شده اند. تیروئید هورمون هایی تولید م ی کند که برای سوخت و ساز و عملکرد صحیح بدن ضروری هستند. ب یماری این غده می تواند منجر به مشکالت فیزیولوژیکی مختلفی شود. چه کسانی کاندید جراحی می باشند؟ جراحی تیروئید معموالً برا ی بیماری های تیروئید مانند ندول ها، کیست ها، تولید بیش از حد هورمونها، تومورها ی سرطانی و غیرسرطان ی و گواتر یا تورم تیروئید که می تواند بلع یا تنفس را دشوار کند، توص ی ه می شود. برای شناسایی سرطان، پزشک ممکن است نمونه برداری با سوزن انجام دهد که در آن نمونهای از بافت تیروئید با کمک یک سوزن نازک گرفته شده و در آزمایشگاه آنالیز می شود. جراحی جراحی تیروئید تحت ب یهوش ی عمومی انجام می شود. جراح یک برش افقی 7 تا 10 سانتیمتری در پایین گردن ایجاد می کند. یک لوب تیروئید یا کل غده از طریق ای ن برش برداشته می شود. سرطان تیروئید معموال با برداشتن کامل غده، درمان می شود. سرطانهای کم تهاجمی تر را می توان با برداشتن یکی از لوبها، نوار اتصال دهنده دو لوب و بخشی از لوب مقابل درمان کرد. غدد پاراتیروئیدی که کلسیم را تنظیم می کنند و همچنین عصب حنجره ای ، تا آنجا که ممکن است، حفظ می شوند . پس از برداشتن بافت، یک لوله کوچک )کاتتر( در محل قرار داده می شود تا خون و مایعات انباشته شده را تخلیه کند. سپس برش ها با بخیه بسته می شوند. مراقبت های بعد از عمل پس از جراحی، شما را به ریکاوری برده و تحت نظر قرار خواهید گرفت. یک لوله نازک در محل جراحی دارید تا اجازه تخلیه و جلوگیری از تجمع مایع را بدهد. پزشکتان دارو جهت کمک به کاهش درد و ناراحتی تجویز م ی کند. شما یک روز پس از جراحی رژیم غذایی مایع را شروع می کن ید و در صورت تحمل به سمت غذاهای جامد پ ی ش م ی روید. بخ یه ها معموالً -7 10 روز پس از جراحی برداشته می شوند. قبل از ترک بیمارستان، نحوه مراقبت از محل جراحی به شما آموزش داده می شود. بیمارانی که کل غده تیروئی د خود را برداشته اند، مادام العمر به داروهای جایگزین ت یروئید نیاز دارند و گاهی اوقات پس از خروج یک لوب نیز نیاز به مصرف دارو می باشد. خطرات و عوارض مانند تمام روش های جراحی، جراحی تیروئید ممکن است با خطرات و عوارض همراه باشد این خطرات عبارت است از: – خون ریز ی – عفونت – آسیب به غدد پاراتیروئید – آسیب به اعصاب که میتواند منجر به مشکالت گفتاری و بلع شود. جراحی تیروئید برای برداشتن تمام یا بخشی از غده تیروئید به عنوان بخشی از درمان بیماری های تیروئید و یا سرطان تیروئید انجام می شود. بسته به نوع جراحی انجام شده ممکن است به مصرف دارو بصورت مادام العمر نیاز باشد.