جراحی فتق اینگو ینال )مغبنی( یا رانی به روش بسته )الپاراسکوپی(
فتق زمان ی اتفاق می افتد که اندام های داخل ی حفره شکم، از طر یق یک نقطه ضعیف به دیواره
شکم فشار میآورند و برآمدگ ی ای جاد می کنند. فتق ها بیشتر در ناحیه قفسه سینه و کشاله ران
ایجاد می نشود.
فتق با بستن ناحیه بیرون زده و با استفاده از مش برای تقویت ناح یه ضعیف شده درمان می
شود. این جراحی را می توان با استفاده از الپاراسکوپ به روش بسته انجام داد.
مرور کلی
فتق مغبنی به برآمدگ ی حاصل از بیرون زدگی بخشی از روده کوچک یا بافت چرب ی از طر یق ی ک
نقطه ضعیف در کشاله ران یا ک یسه بی ضه گفته می شود.
فتق رانی درست در زیر شکم و باالی ران، در نزدیک ی چین کشاله ران یا چ ین های پوست ی اطراف
ناحیه پرینه ای جاد می شود. برآمدگ ی به کانال ران فشار م ی آورد که از طر ی ق آن اعصاب و رگ ها ی
خون ی وارد ناحیه ران می شوند.
فتق مغبن ی معموال در مردان رخ می دهد در حال ی که فتق فمورال شایع نیست و بیشتر در زنان
دیده می شود.
فتق معموال عالمت ی ایجاد نمی کند، اما ممکن است در معای نه پزشک ی کشف شود. عالئم ممکن
است شامل درد، ناراحت ی یا سنگین ی در کشاله ران باشد. برآمدگ ی ا یجاد شده در هنگام ای ستادن،
سرفه یا فشار بیشتر خود را نشان م ی دهد و ممکن است در هنگام دراز کشیدن ناپدی د شود.
گاه ی اوقات فتق ممکن است گیر کند و نتوان آن را به داخل شکم برگرداند. به این فتق گیر
افتاده گفته می شود. این یک وضعیت خطر ناک است که در آن خون رسان ی به فتق قطع می شود
و ممکن است نیاز به جراح ی اورژانسی داشته باشد.
چه کسانی کاندید جراحی می باشند؟
فتقهای کوچک ی که عالمت ی ا یجاد نمی کنند معمو ًال به درمان نیاز ندارند و فقط باید تحت نظر
باشد.
برای فتق هایی که عالمت دارند، بزرگ شده یا به دام افتاده اند، جراح ی توصیه می شود. جراح ی
ممکن است شامل ترمی م فتق باز با برش جراحی یا جراح ی الپاراسکوپ ی باشد که یک روش کم
تهاجمی با برش های کوچکتر است.
الپاراسکوپ ی به و یژه برای بیماران مبتال به فتق ها ی عود کننده، فتق مغبن ی دو طرفه و فتق رانی
توصیه می شود. با این حال، برای بیماران مبتال به فتق های بسیار بزرگ، فتق های گیرافتاده،
جراح ی قبل ی لگن و عدم تحمل بی هوشی عمومی، توصیه نمی شود. در این موارد معموال جراحی باز
توصیه می شود.
روش جراح ی.
ترمیم فتق به روش الپاراسکوپ ی تحت بی هوشی عمومی انجام می شود. جراح شما چند برش کوچک
در شکم یا کشاله ران شما ای جاد می کند که از طر یق آن یک لوله نازک به نام الپاراسکوپ و سایر
ابزارهای خاص وارد می شود. یک دوربین و یدئویی متصل به الپاراسکوپ تصاو یر بزرگ نمایی شده
را به مانی تور می فرستد که جراح شما را در طول عمل راهنمایی می کند. جراح شما برآمدگ ی را به
داخل شکم برمی گرداند و دیواره شکم را بخیه م ی زند یا از مش برای حمای ت از دیواره ضع یف شده
استفاده میکند.
مراقبت های بعد از عمل .
جراحی فتق ا ینگوینال یا فمورال به روش الپاراسکوپ ی در اتاق عمل انجام می شود و نیاز به یک
شب بستری دارد. ممکن است مقداری تورم یا کبود ی در محل برش داشته باشید که طب ی عی است.
درد و تورم با داروها کنترل می شود. ح داقل تا 2 هفته پس از عمل از انجام فعالیت های شدی د
یا بلند کردن اجسام سنگ ین خودداری کنی د.
مزایا و معایب.
ترمیم فتق الپاراسکوپ ی یک روش کم تهاجم ی است و به این ترت یب با آس یب بافت ی و درد کمتر
و بهبودی سر ی عتر در مقایسه با روش باز همراه است. این روش جراح ی به شما این امکان را م ی
دهد که زودتر ترخیص گردید و زودتر به فعالیت های معمول خود بازگردی د .
خطرات و عوارض.
مانند هر عمل جراح ی، ممکن است عوارض ی به همراه داشته باشد . این عوارض عبارتند از:
درد کشاله ران به دلیل آسیب عصب ی
عفونت در محل برش یا مش
تجمع خون یا مای عات
احتباس ادرار
خالصه.
فتق بیماری شایع است و زمان ی رخ می دهد که اندام داخل ی از طر یق یک ناحیه ضعیف در بافت
عضالن ی یا پوشش بافت فشار می آورد. جراح ی برا ی فتق هایی که باعث درد می شوند و برای فتق
های که گیر افتاده اند توصیه می شود. هدف از جراح ی کاه ش فتق، بستن دهانه و ترمیم دیواره
عضالن ی است که فتق از آن بیرون زده است.