خروج رحم از طریق شکم )TAH )
مرور کلی
هیسترکتومی شکمی ی ک عمل جراح ی است که رحم را از طر یق یک برش شکمی برمی دار ند. در
روش هی سترکتومی نسبی پزشک رحم را برداشته و دهانه رحم را دست نخورده باق ی می گذارد. در
روش هیسترکتومی کامل، رحم و دهانه رحم را بصورت کامل خارج می کند.گاه ی اوقات برداشتن
رحم شامل برداشتن یک یا هر دو تخمدان و لوله های رحمی نیز می باشد.
چه زمانی کاندید برای جراحی هیسترکتومی شکمی می شوید :
سایز رحم بزرگ شده باشد و خون ریزی غیرمعمول وجود داشته باشد.
ابتال به سرطان رحم یا دهانه رحم
فیبروم )در صورتی که رشد سریع و خون ریزی غیرمعمول ایجاد کند(
آندومتر یوز
پروالپس و افتادگی شدید رحم
خونر یزی غیرطبیعی رحمی
درد مزمن لگن
در مورد سرطان، عمل برداشتن رحم ممکن است تنها گز ینه باشد. اما برای سایر شرای ط از جمله
فیبروم، آندومتر یوز و افتادگ ی رحم ممکن است ابتدا بتوانید درمان های کم تهاجمی و دارو یی را
امتحان کنید.
خطرات
جراح ی برداشتن رحم معمو ًال بسیار ای من است، اما هر جراح ی بزرگ ی خطر اتی را نیز به همراه دارد.
خطرات مرتبط با هیسترکتومی شکمی شامل موارد ز یر است:
لخته شدن خون و ایجاد آمبولی
عفونت محل عمل و ایجاد آبسه های لگنی
خون ر یزی بی ش از حد
آسیب به دستگاه ادراری ، مثانه، راست روده یا سایر ساختارهای لگن
قبل از عمل
قبل از جراح ی، آزمایشات ی برای بررسی سرطان انجام می شود، که می تواند رو یکرد پزشک را
نسبت به جراح ی تغییر دهد. پزشک با توجه به شرایط شما بعضی از آزمایشات زیر را انجام می
دهد.
سیتولوژی دهانه رحم )تست پاپ اسمیر(
بیوپسی آندومتر )نمونه برداری از بافت رحم(، که سلول های غ یر طب یعی در الیه داخلی رحم یا
سرطان آندومتر را تشخیص می دهد.
سونوگراف ی لگن، که ممکن است اندازه فی بروم رحم ، پولیپ آندومتر یا کی ست تخمدان را نشان
دهد.
CT اسکن و MRI در موارد آندومترویوز کمک کننده می باشد.
روز قبل و صبح جراح ی، به شما آموزش داده می شود که با استفاده از صابون دوش بگیر ید و محل
عمل را شستشو دهید تا خطر عفونت کاهش یابد. پاکسازی واژن )دوش واژن( یا پاک سازی رکتوم
)انما( قبل از عمل نیز ممکن است انجام شود. بالفاصله قبل از جراح ی، یک داروی آنت ی بی وتیک ی
داخل ور یدی در یافت خواهید کرد تا خطر ابتال به عفونت را بعد از عمل به حداقل برساند.
حین عمل
هیسترکتومی به طور معمول تحت بیهوشی عمومی انجام می شود، بنابرای ن در حین جراح ی بیدار
نخواهید بود. مدت عمل حدود یک تا دو ساعت به طول می انجامد.
برای شروع عمل، از طر یق مجرای ادراری سوند را عبور داده تا مثانه شما تخلیه شود. سوند در حین
جراح ی و مدت کوتاه ی پس از آن در جای خود باق ی می ماند. شکم و واژن قبل از جراح ی با یک
محلول استر یل تمیز می شود.
برای انجام عمل برداشتن رحم، پزشک با استفاده از یک ی از دو روش ز یر شکم شما را برش می
دهد:
برش عمودی، که از وسط شکم شروع می شود و از ز یر ناف تا باالی استخوان شرمگاه گسترش
می یابد.
برش افقی، که تقر یبًا پانزده سانتی متر پایین تر از ناف قرار دارد.
نوع برش به عوامل ز یادی بستگ ی دارد، از جمله دلی ل برداشتن رحم ، نیاز به بررسی قسمت فوقانی
شکم ، اندازه رحم و وجود هرگونه زخم در جراح ی های قبل ی شکم. به عنوان مثال ، برداشتن رحم
برای آندومتر یوز ، ف یبروم های بزرگ و سرطان های زنان و زا یمان عمدتا از طر یق برش عمودی انجام
می شود.
بعد از عمل
هیسترکتومی شکمی معمو ًال به یک تا دو شب بستری در بی مارستان ن یاز دارد، اما ممکن است
طوالنی تر شود. برای خونر یزی واژن و ترشحات باید از نوار بهداشت ی استفاده کنید. خروج ترشحات
خونی از واژن برای چن دروز تا چند هفته پس از جراح ی برداشتن رحم طبیعی است. با این حال، اگر
خونر یزی به اندازه قاعدگ ی یا خونر یزی مداوم دار ی د، به جراح خود اطالع ده ید.
جا به جايي و انجام تنفس عميق پس از عمل، از عوارض عمل همانند تشكيل لخته، تجمع مايع
در ريه و عفونت ريه جلوگيري مي كند. در هر ساعت 5 تا 10 تنفس عميق انجام دهيد و هر بار
3 تا 5 ثانيه نفس خود را نگه داريد.
براي پيشگيري از ايجاد لخته در پا پس از جراحي 5 تا 6 بار در روز پياده روي كنيد. در صورت
توصیه پزشک از جوراب های ضدلخته استفاده نمایید.
مراقبت های در منزل
در رژیم غذایی خود مقادیر زیاد پروتئین )گوشت کم چرب، تخم مرغ، لبنیات و …(، ویتامین C،
گوجه فرنگی و مرکبات قرار دهید.
در روز های اول بعد از عمل مصرف مواد غذایی نفاخ )لوبیا، نخود، تربچه، خیار، نوشابه گازدار، لوبیا
و…( را محدود کنید.
جهت پیشگیری از یبوست روزانه 8 تا 10 ليوان آب ميل نماييد. رژيم غذايي پر فيبر مصرف
نماييد. در صورت عدم انجام اجابت مزاج از پزشك خود دارو دريافت نماييد.
بعد از جراح ی برداشتن رحم حدود شش هفته برای بازگشت به حالت معمول خود زمان نیاز
است. در طول این مدت:
استراحت کاف ی داشته باشید.
تا شش هفته بعد از عمل بار سنگین بلند نکنی د.
بعد از جراح ی خود فعال بمانید، اما از انجام فعالیتهای بدنی شدی د در شش هفته اول خودداری
کنید.
پس از شش هفته در صورت طبیعی بودن معاینه واژینال توسط پزشک می توانید فعالیت
جنسی خود را از سربگیرید.
تغییرات پس از جراحی
جراح ی رحم برخ ی از جنبه های زندگ ی شما را برای همیشه تغیی ر می دهد. برای مثال:
دیگر قاعدگ ی نخواهید داشت و نمی توانید باردار شوید ولی در صورتی که تخمدان ها خارج نشده
باشد، فعالیت هورمون ها ادامه خواهد داشت.
اگر نزدیک به دوران یائسگ ی هست ید، برداشتن تخمدان همراه با ه یسترکتومی سبب شروع یائسگ ی
می شود که احساس گرگرفتگی اولین عالمت می باشد.
اگر جراح ی برداشتن نسبی رحم داشته باشید، دهانه رحم در جای خود باق ی می ماند، بنابراین
همچنان در معرض خطر سرطان دهانه رحم هست ید. برای غربالگری سرطان دهانه رحم به تست
پاپ اسمیر منظم نیاز دار ید.