جراحی پروستات )پروستاتکتومی(
پروستات یک غده فندقی شکل است که در آقایها باعه تولیهد مهای منهی میشهود و نقه
مهمی در تغذی و انتقال اسپرم دارد. یکی از شای ترین سرطانها در آقایا ب شهمار مهی رود.
بیشتر سرطا های پروستات آهست رشد می کنند و باع ایجاد مشکالت جدی نمی شهوند.
با این وجود بعضی از آنها پی رونده هستند و ب سرعت انتشار می یابند.
عالئم
مشکل در ادرار کهرد ، کهاه فشهار در ادرار، کهاه وز غیهر طبیعهی، خهو در ادرار، خهو در
مای منی، درد استخوا ، اختالل نعوظ. در صورتی ک هریک از عالئم باال در فرد دیده شد باید
ب پزشک مراجع کند.
دالیل
هنوز علت مشخصی بهرای ایهن سهرطا مشهخ نشهده اسهت ولهی تغییهر در DNA عامهل ایهن
سرطا می باشد.
ریسک فاکتور ها
– سن: ک در ۵۰ سال ب باال رایج می باشد
– ملیت: مطالعات نشا داده ک سرطا پروستات در سیاهپوستا بیشتر است
– سابقه خانوادگی: عالوه بر سابق خانوادگی سرطا پروستات مطالعات نشا مهی دههد
که در صهورتی که سهابق سهرطا پسهتا در خهانواده باشهد ریسهک بهاال رفهتن سهرطا
پروستات نیز در افراد آ خانواده باال می رود.
– چاقی: از عوامل خطر می باشد.
عوارض
– متاستاز و انتشار سرطا ب سایر ارگانها
– بی اختیاری ادرار ک هم سرطا و هم درما آ میتواند سبب ایجاد آ شود.
– اختالل نعوظ
راههای پیشگیری
– تغذی سالم و سرشار از ویتامین و میوه ها
– وز متعادل
– معاین بصورت منظم در صورتی ک سابق ایهن نهو کانسهر در بسهتنا وجهود داشهت
باشد
– مراجع ب پزشک و بررسی آزمایشات )PSA)
تشخیص
آقایا باید در سن ۵۰ سالنی جهت بررسی های پروستات ب پزشک مراجع کنند. در صهورتی
ک فردی مشکوک ب سرطا پروستات باشد، پزشک درخواسهت سهونوگرافی و MRI مهی دههد.
همچنین جههت تشهخی پیشهرفت مراحهل سهرطا از روش ههای زیهر اسهتیاده مهی گهردد که
تشخی دهنده ی سایز، میزا انتشار ب سایر ارگا ها و نو توده میباشند:
Biopsy: برداشتن نمون از بافت سرطانی
scan Pet: انجام تصویربرداری از بافت های بد ب وسیل ماده رادیواکتیو
scan Bone: انجام تصویربرداری از استخوا های بد
Ultrasound: فیلم برداری ب وسیل امواج
scan Ct: انجام تصویربرداری از بافت های بد
ک تشخی دهنده ی متاستاز ب سایر ارگا ها میباشند.
درمان
بسهتنی به رشهد، مرحله یها همها Grade سهرطا دارد، در سهرطا پروسهتات همیشه درمها
سری نیاز نمی باشد.
– گاهی پزشک ب بیمار می گوید ک فقط نیاز ب up follow و معاینات و آزمای خو
دارد.
– جراحی ک غده پروستات ب همراه بافت اطراف برداشت میشود.
– رادیوتراپی
– هورمو تراپی
– شیمی درمانی
– ایمونوتراپی ک از سیستم ایمنی خود فرد جهت مبارزه با سلول سرطانی استیاده مهی
شود.
– درما دارویی
آموزش
فردی ک دچار سرطا پروستات می شود از لحاظ روحی بسیار زودرنج و افسهرده مهی شهود که
نیاز شدید ب حمایت خانواده و صحبت با پزشک جهت حمایهت روحهی دارد. همچنهین به ایهن
افراد توصی به تغذیه سهالم و سرشهار از میهوه و سهبزیجات مهی شهود. ایهن افهراد چهو دچهار
اختالل نعوظ می شوند بایستی حتما جهت روابط جنسی خود آموزش ببینند.